0

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ- ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᙳᕈᒪᔪᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖓ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, ᓯᑎᐱᕆ 15, 2022, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᕿᐊᓱᖏᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᙳᕈᒪᔪᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ: ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ  ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᓂᐊᕐᓗᓂ– ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔪᒪᔪᑦ, ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᑎᓪᓗᒍ ᓚᐃᔭᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ / ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ (ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ)

 ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ / ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ (ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ) ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᕈᒫᕐᓂᐊᖅᑐᓂ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᑦᑐᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ (ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ) [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᒃᓵᑦᑐᑦ ᐃᓅᒍᓐᓃᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᑭᙵᕐᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖅ ᑲᑎᒪᔨ ᒥᔅᑕ ᒫᑎᐅ ᓴᕕᐊᕐᔪᒃ ᔮ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᓯᑎᐱᕆ 8, 2022 ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᒪᒥᐊᑦᑐᑦ ᐃᓚᖏᖕᓄᑦ ᐱᖃᑎᖏᖕᓄᓪᓗ ᐃᓅᒍᓐᓃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᑎᒪᔨᖁᑎᕗᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᓂ ᑭᙵᕐᓂ ᒥᔅᑕ ᒫᑎᐅ ᓴᕕᐊᕐᔪᒃ ᔮ. ᒥᔅᑕ ᔮ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᖕᓄᑦ [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᒃ − ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᒃ − ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ, ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᒃ (ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᒃ) – ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓪᓗᐊᑕᐅᒻᒪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕋᔅᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕋᔅᓴᖅ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᒥᒃ: ᑖᓐᓇ ᑭᓪᓕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᒫᑦᓯ 31, 2023ᒧᑦ ᓇᒥ: ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᕌᖓᔪᖅ, ᐅᑭᐅᓕᓐᓄᑦ 15-30  ᑖᓐᓇ 24ᓂᑦ−ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᑦ [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖏᑕ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᕐᓂᒥ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᒻᒥᑦ ᐊᑐᖅᑯᑦ 2022

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᐋᒡᒌᓯ 9, 2022 ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (QIA) ᖁᕕᐊᓱᑉᐳᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔭᕆᐊᔅᓴᖅ ᑲᑦᑐᖓᐃᕈᑎᖃᕐᓯᒪᓕᕐᒥᒻᒪᑕ ᐊᖅᑯᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᒻᒧᑦ (TI NMCA) ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᖁᔨᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍ 2022-2023 ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓄᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᐋᒡᒌᓯ  8, 2022 ᐅᓪᓗᒥ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (QIA) ᒪᑐᐃᕐᓯᑲᓐᓂᖅᑲᐅᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔮᓐ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ 2022-2023 ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ. ᑕᒫᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, 80ᒻᒪᑕ [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᖁᔨᓂᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ 2022-2023

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᐋᒡᒌᓯ 4, 2022 ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (QIA) ᒫᓐᓇ ᑐᓂᓯᔭᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᓕᕐᒥᔪᑦ ᑐᔅᓯᕋᐳᑎᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ (QCAP) ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ 2022-2023. ᐊᑐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓃᑦᑐᑦ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ- ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᙳᕈᒪᔪᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖓ

ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ- ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᙳᕈᒪᔪᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖓ   ᔪᓚᐃ 29, 2022, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᕿᐊᓱᖏᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᙳᕈᒪᔪᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ: ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᙳᕈᒪᔪᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ – ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔩᑦ) ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ, ᓄᓇᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᐊᓂ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ, ᓄᓇᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᐊᓂ ᖃᓄᖅ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᐊᖅᑲ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᕐᓯᐅᖅᑐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (QIA) [...]