0

ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᓃᑦᑐᑦ/ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ

ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᓃᑦᑐᑦ/ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᒫᑦᓯ 31, 2026ᒧᑦ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᓄᓇᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑭᓯᒥ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐊᕙᑎᒥᒃ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐊᕙᑎᒥᒃ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᒥ: ᐅᑎᖅᑕᕋᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᓄᓘᔮᓂ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᑦᑐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᕐᒪᑕ ᓄᓘᔮᑦ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕐᕕᐊᓂᑦ ᐊᕙᑎᒥᒃ [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚᑖᓂᓪᓗᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᓄᓇᓕᕆᔨ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚᑖᓂᓪᓗᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᓄᓇᓕᕆᔨ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᓂᐊᕐᓂᖓ: ᐃᓱᓕᕝᕕᖃᖏᑦᑐᖅ ᓄᖅᑲᕐᕕᖓ ᓇᒦᓐᓂᖓ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒃᑎᒃᓴᒥᒃ [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ – ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᖃᑕᐅᒍᒪᒐᔭᖅᑐᓂᒃ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, ᒪᐃ  4, 2023, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐱᓪᓗᕆᒃᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᑲᑎᒪᔨᙳᕈᒪᒐᔭᖅᑐᓄᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᕝᕕᐅᔪᓄᑦ:  ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᓐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᒥᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᒃᓴᒥ- ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᓂᒃᓴᖅ (ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓗᓂ) [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᑲᐃᓐᓇᕐᓂᖏᑦ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᔫᓐ 1ᒥᑦ ᓯᑎᐱᕆ 1ᒧᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐸᕐᓇᒃᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓛᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐳᖅᑐᓯᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᓯᓐᓈᖅᑎᓪᓗᒍ [...]

0

ᑕᑯᓚᐅᕐᓯᐅᒃ ᕿᒧᔅᓯᖅᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᒧᔅᓯᐅᕐᔪᐊᓂᕐᒥ ᑭᖑᓕᕐᒃ ᑖᒃᑯᐊ

ᐱᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 2023 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᒧᒃᓯᐅᕐᔪᐊᖅᑐᑦ ᐄᐳᓗ 11ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᕿᒧᒃᓯᖅᑎᓂᑦ. ᑕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᑎᑎᕋᐅᓯᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕋᑦᑎᒍ. ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖁᓇᖅᑯᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑭᐅᑎᑦᑎᐊᖁᓇᖅᑐᑎᓪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ. ᑕᐃᕕᑦ ᑯᓄᒃ ᐅᔪᓗᒃ [...]

0

ᑕᑯᓚᐅᕐᓯᐅᒃ ᕿᒧᔅᓯᖅᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᒧᔅᓯᐅᕐᔪᐊᓂᕐᒥ ᓯᕗᓪᓖᑦ ᑖᒃᑯᐊ

ᐱᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 2023 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᒧᒃᓯᐅᕐᔪᐊᖅᑐᑦ ᐄᐳᓗ 11ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᕿᒧᒃᓯᖅᑎᓂᑦ. ᑕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᑎᑎᕋᐅᓯᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕋᑦᑎᒍ. ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖁᓇᖅᑯᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑭᐅᑎᑦᑎᐊᖁᓇᖅᑐᑎᓪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ. ᒪᐃᑯᓪ ᖃᐅᓐᓇᖅ ᒪᐃᑯᓪ [...]

0

ᒪᑐᐃᖅᑐᖅ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖓᓂᑦ (QCAP) 2023-2024

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, ᒫᑦᓯ 1, 2023 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᒪᔪᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥᑦ 2023-2024 ᐊᕐᕌᒍᖓᓄᑦ. ᐃᓄᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑐᑦ [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ / ᑕᖅᑲᒃᑯᓄᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐊᓪᓚᕝᕕᒻᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᕐᑎᑦᓯᔨ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ / ᑕᖅᑲᒃᑯᓄᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐊᓪᓚᕝᕕᒻᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᕐᑎᑦᓯᔨ ᖃᓄᑎᒋ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᓂᐊᕐᑐᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᖃᕈᓐᓇᕐᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) iᕿᓂᕐᖓᑕ ᐃᒻᒥᓂᖕ ᐱᓇᓱᐊᒃᑲᐅᔪᒥᑦ [...]