ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ

ᓄᑖᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᒍᑕᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᓕᖅᑐᖅ

ᐱᒋᐊᖅᖢᒍ 2017ᒥ, ᑖᓐᓇ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ [...]

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ