ᕿᑭᖅᑖᓗᓕᒫᖅ ᓴᐳᔾᔨᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᖓ

ᓂᐱᔭᐅᔪᒍᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ

ᕿᑭᖅᑖᓗᓕᒫᖅ ᓴᐳᔾᔨᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᖓ

ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᔅᓴᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓂᖅ

ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᑭᓇᐅᓂᕗᑦ

ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓂᐱᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᖕᓂ

ᑭᓱᓕᕆᕙᓐᓂᕗᑦ

ᓴᙱᓂᖅᑖᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ-ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ-ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐋᖅᑮᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᐅᓯᒍᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᒥᒃᓵᓄᑦ

13ᖑᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥᑦ, ᖁᑦᑎᒃᑐᒥᑦ, ᑕᐅᓄᖓ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ.

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ

ᐃᓚᐃᖅᑐᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ

ᕿᔅᓵᑦᑐᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᕈᑦ

ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ