0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᑐᓵᔩ/ᑐᑭᓕᐅᕆᔨ – ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔭᖅᑐᖅ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐊᓪᓚᕝᕕᖕᒥᐅᓄᑦ/ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᑐᓵᔩ/ᑐᑭᓕᐅᕆᔨ – ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ:ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᖏᓐᓇᕐᓄᑦ ᑭᓯᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᖕᒪᑕ [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᒪᓕᒐᓕᕆᔨ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐊᓪᓚᕝᕕᖕᒦᑦᑐᓄᑦ ᓯᓚᑖᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᒪᓕᒐᓕᕆᔨ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑦ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐱᓇᓱᒃᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ   ᒪᓕᒐᓕᕆᔨ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔪᕆᐊᖅᑎᐅᕙᓪᓗᓂ [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓕᕆᔨ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒥ

    ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓕᕆᔨ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᕈᒫᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒥ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᕌᖓᔪᖅ   ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓴᕐᓯᐅᕐᖓᑕ [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᑭᓯᒥ   ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ  (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᕿᓂᕐᒪᑕ [...]

0

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓕᕆᔨ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᕈᒫᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒥ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓴᕐᓯᐅᕐᖓᑕ ᐊᖏᕐᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᐃᓐᓇᕐᓂᐊᓕᖅᑐᓂ ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᕿᒧᔅᓯᖃᖅᑎᓄᑦ

  ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᐃᓐᓇᕐᓂᐊᓕᖅᑐᓂ ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᕿᒧᔅᓯᖃᖅᑎᓄᑦ   ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ –ᓄᕙᐃᕙ 1, 2023– ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (QIA) ᖁᕕᐊᓱᑉᐳᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔭᕆᐊᔅᓴᖅ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᕿᒧᒃᓯᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᑦ (QQP) [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᑭᓯᒥ     ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ  (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᕿᓂᕐᒪᑕ [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᑭᓯᒥ   ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐊᖏᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐊᓪᓚᕝᕕᖕᒥᐅᓄᑦ/ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐊᖏᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᐅᔪᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᒥᐅᑕᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑭᓯᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᓴᙱᓕᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑎᑦᑎᒐᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑮᖃᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᓴᙱᓕᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑎᑦᑎᒐᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑮᖃᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ   ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, ᐊᒃᑑᕙ 17, 2023 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) [...]

page 1 of 3