0

ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᕐᓂᐊᕐᓂᖏᑦ

ᑭᙵᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᐃ 31, 2022 – ᕿᑭᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑭᙵᕐᓂ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕐᒪᑕ ᑭᙵᐃᑦ ᐱᖑᐊᕐᕕᖓᓂ ᒪᐃ 31−ᒥᑦ ᔫᓐ 2−ᒧᑦ, 2022. ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖏᒃᑯᕕᑦ, ᐃᓚᐅᔪᒪᓗᑎᒡᓗ ᑲᑎᒪᔪᓄᑦ, ᐅᑯᐊ ᐊᑖᓂ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᓈᓴᐅᑎᖓ: ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᑭᐅᔾᔪᑎᖓᑦ ᐹᕕᓐᓛᓐᑯᑦ ᑐᑭᑖᕈᑎᖓᓐᓄᑦ ᓄᖅᑲᑎᑦᑎᒋᐊᖃᕐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᓂᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, ᒪᐃ 27, 2022 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐹᕕᓐᓛᓐ ᓴᕕᕋᔭᔅᓴᓂᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖅᑑᑦ (ᐹᕕᓐᓛᓐᑯᑦ) ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᖅᑲᑎᑦᑎᒋᐊᖃᕐᓂᐊᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᑎᒋᙱᑉᐸᑦ [...]