QIA ELECTIONS - Our homeland, our future, our vote. Remember to cast your ballot. Learn More

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖓ - ᐊᖏᕐᕋᕗᑦ, ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᕐᓂᕗᑦ. ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ. ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᓐᑐᓛᓂᒃ ᑎᒍᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖅ

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᖁᔨᒐᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᑦ. ᐊᐃᑦᑐᐃᒍᑕᐅᖁᓇᒍ ᐳᕝᕕᕆᓇᖅᑐᖅ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕐᖓᑕ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓂᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑑᑎᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᔅᓴᓂᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖃᓂᒪᓇᖅᑐᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᕐᓯᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᑭᖑᕙᕐᓯᒪᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐸᓗᖓᐃᕐᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓈᖃᑦᑕᐅᑎᔾᔪᑎᑎᒍᑦ ᐊᐱᕐᓱᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕆᐊᔅᓴᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᐱᓇᓲᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔭᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑖ: resumes@qia.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᐊ: 867•975•8400
ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: 867•979•3238

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
ᐃᒡᓗᕗᑦ, 2nd ᓇᑎᐊᓂᑦ
ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᕐᕕᐊ 1340
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓄᓕᖅᑕᐃᑦ ᓂᕿᒋᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ: ᓄᓇᓕᖕᒥ ᑲᒪᔨᒃᓴᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ

ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓄᓕᖅᑕᐃᑦ ᓂᕿᒋᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ: ᓄᓇᓕᖕᒥ ᑲᒪᔨᒃᓴᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑏᑦ ᕿᒧᒃᓯᖅᑏᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᒥᒃ: ᑖᓐᓇ ᐆᑦᑐᕋᐅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᒻᒪᑦ − 1 ᐊᕐᕌᒍᒥᒃ ᓇᒥ: ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ, ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ, [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ

ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᐊᕐᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ:ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᓂ: ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ; ᓯᕗᓕᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂ ᐱᓇᓱᖃᑕᐅᔪᓄᑦ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑖᕐᓂᖅ

ᐱᓇᓲᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔭᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑖ: resumes@qia.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᐊ: 867•975•8400
ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: 867•979•3238

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
ᐃᒡᓗᕗᑦ, 2nd ᓇᑎᐊᓂᑦ
ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᕐᕕᐊ 1340
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ