ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᓐᑐᓛᓂᒃ ᑎᒍᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖅ

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᖁᔨᒐᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᑦ. ᐊᐃᑦᑐᐃᒍᑕᐅᖁᓇᒍ ᐳᕝᕕᕆᓇᖅᑐᖅ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕐᖓᑕ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓂᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑑᑎᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᔅᓴᓂᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖃᓂᒪᓇᖅᑐᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᕐᓯᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᑭᖑᕙᕐᓯᒪᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐸᓗᖓᐃᕐᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓈᖃᑦᑕᐅᑎᔾᔪᑎᑎᒍᑦ ᐊᐱᕐᓱᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕆᐊᔅᓴᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᐱᓇᓲᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔭᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑖ: resumes@qia.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᐊ: 867•975•8400
ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: 867•979•3238

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
ᐃᒡᓗᕗᑦ, 2nd ᓇᑎᐊᓂᑦ
ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᕐᕕᐊ 1340
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨ, ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᓗ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓂ: ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨ, ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᓗ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑭᓯᒥ [...]

ᐱᖁᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ / ᓯᓚᑎᑦᑎᓃᑦᑐᓄᓪᓗ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐱᖁᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓ: ᐃᓱᓕᕝᕕᑦᓴᐅᑎᓕᒃ ᒫᔾᔨ 31, 2026 ᐃᒻᒪᖃᓗ ᐅᐃᒍᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᖓ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: [...]

ᓇᐅᑦᓯᕐᑐᖅᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂᓗ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ / ᓯᓚᑎᑦᑎᓃᑦᑐᓄᓪᓗ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᓇᐅᑦᓯᕐᑐᖅᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂᓗ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓ: ᐃᓱᓕᕝᕕᑦᓴᐅᑎᓕᒃ ᒫᔾᔨ 31, 2028 ᓄᓇᖓ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ [...]

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᐊᑕᖅ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᓄᑦ – ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᐊᑕᖅ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᓄᑦ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᕈᒫᕐᓂᐊᖅᑐᓂ ᐋᖅᑭᓯᒪᔪᖅ ᓇᒥ: [...]

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ – ᓴᓂᕋᔭᒃ

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ ᖃᓄᖅ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑲ: ᑭᓪᓕᖃᖅᑐᓂ ᒫᑦᓯ 31, 2026ᒧᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ: ᓴᓂᕋᔭᒃ , ᓄᓇᕗᒻᒥ [...]

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ − ᑭᖕᖓᐃᑦ

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ ᖃᓄᖅ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑲ: ᑭᓪᓕᖃᖅᑐᓂ ᒫᑦᓯ 31, 2026ᒧᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ: ᑭᖓᐃᑦ , ᓄᓇᕗᒻᒥ [...]

ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ ᕿᒥᕐᕈᔨ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ ᕿᒥᕐᕈᔨ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ; [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᒃᕕᒃᓴᑦ

ᐱᓇᓱᒍᒪᔪᓄᑦ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᓯᕗᒧᐊᕈ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓯᕗᒧᐊᒃᑎᑦᓯᕙᒃᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᓪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᒪᕕᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᒪᕕᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᑭᓪᓕᓕᒃ ᒫᑦᓯ 31, 2025ᖑᕋᓱᓐᓂᖓᓂ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕋᔭᖅᑐᔅᓴᐅᔫᒐᓗᐊᖅ ᓇᒥ: [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓕᕆᔨ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒥ

    ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓕᕆᔨ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᕈᒫᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒥ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᕌᖓᔪᖅ   [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᑭᓯᒥ   [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᑭᓯᒥ   [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᑭᓯᒥ   [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐊᖏᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐊᓪᓚᕝᕕᖕᒥᐅᓄᑦ/ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐊᖏᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᐅᔪᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᒥᐅᑕᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑭᓯᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔨ, ᕿᑭᖅᑕᓂ−ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᓇᒥ: ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒍᓐᓇᖅᑕᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓂ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ / ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔨ, ᕿᑭᖅᑕᓂ−ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᑭᓪᓕᖃᖅᑐᓂ ᒫᑦᓯ 31, 2028ᒧᑦ ᓇᒥ: ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒍᓐᓇᖅᑕᖓ [...]

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᖓᓂᒃ (ᐊᖏᕈᑎ) ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

        ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᖓᓂᒃ (ᐊᖏᕈᑎ) ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᑭᒪᑎᑦᑎᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐳᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᑦ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ ᕿᒥᕐᕈᔨ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ ᕿᒥᕐᕈᔨ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᑭᓯᒥ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨ, ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖓ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨ, ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᒫᑦᓯ 31, 2025 ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑖᕐᓂᖅ

 

ᐱᓇᓲᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔭᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑖ: resumes@qia.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᐊ: 867•975•8400
ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: 867•979•3238

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
ᐃᒡᓗᕗᑦ, 2nd ᓇᑎᐊᓂᑦ
ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᕐᕕᐊ 1340
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ