ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᓐᑐᓛᓂᒃ ᑎᒍᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖅ

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᖁᔨᒐᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᑦ. ᐊᐃᑦᑐᐃᒍᑕᐅᖁᓇᒍ ᐳᕝᕕᕆᓇᖅᑐᖅ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕐᖓᑕ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓂᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑑᑎᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᔅᓴᓂᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖃᓂᒪᓇᖅᑐᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᕐᓯᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᑭᖑᕙᕐᓯᒪᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐸᓗᖓᐃᕐᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓈᖃᑦᑕᐅᑎᔾᔪᑎᑎᒍᑦ ᐊᐱᕐᓱᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕆᐊᔅᓴᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᐱᓇᓲᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔭᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑖ: resumes@qia.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᐊ: 867•975•8400
ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: 867•979•3238

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
ᐃᒡᓗᕗᑦ, 2nd ᓇᑎᐊᓂᑦ
ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᕐᕕᐊ 1340
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑎᒌᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎ, ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ − ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᓂᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑎᒌᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎ, ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ − ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᓂᑦ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᑭᓪᓕᓕᒃ ᒫᑦᓯ 31, 2026ᖑᕋᓱᓐᓂᖓᓂ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᒪᕕᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᒪᕕᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᑭᓪᓕᓕᒃ ᒫᑦᓯ 31, 2025ᖑᕋᓱᓐᓂᖓᓂ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕋᔭᖅᑐᔅᓴᐅᔫᒐᓗᐊᖅ ᓇᒥ: [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᕈᒫᕐᓂᐊᖅᑐᓂ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᓴᐱᙱᑦᑐᒥᒃ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᑐᓵᔩ/ᑐᑭᓕᐅᕆᔨ – ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔭᖅᑐᖅ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐊᓪᓚᕝᕕᖕᒥᐅᓄᑦ/ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᑐᓵᔩ/ᑐᑭᓕᐅᕆᔨ – ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ:ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᖏᓐᓇᕐᓄᑦ ᑭᓯᒥ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᓯᔨ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᓪᓗ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᓯᔨ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓱᓕᑦᑕᖅᕕᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᓐᓄᑦ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ, ᐃᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ, ᐃᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᕈᒫᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒥ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: [...]

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᔅᓴᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ − ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔭᖅᑐᒥᒃ

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᔅᓴᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ − ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᖃᓄᖅ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᐊᖅᑲ: ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ (2)–ᐊᕐᕌᒎᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓕᕆᔨ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒥ

    ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓕᕆᔨ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᕈᒫᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒥ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᕌᖓᔪᖅ   [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᑭᓯᒥ   [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᑭᓯᒥ   [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᑭᓯᒥ   [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐊᖏᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐊᓪᓚᕝᕕᖕᒥᐅᓄᑦ/ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐊᖏᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᐅᔪᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᒥᐅᑕᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑭᓯᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔨ, ᕿᑭᖅᑕᓂ−ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᓇᒥ: ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒍᓐᓇᖅᑕᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓂ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ / ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔨ, ᕿᑭᖅᑕᓂ−ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᑭᓪᓕᖃᖅᑐᓂ ᒫᑦᓯ 31, 2028ᒧᑦ ᓇᒥ: ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒍᓐᓇᖅᑕᖓ [...]

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᖓᓂᒃ (ᐊᖏᕈᑎ) ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

        ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᖓᓂᒃ (ᐊᖏᕈᑎ) ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᑭᒪᑎᑦᑎᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐳᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᑦ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ ᕿᒥᕐᕈᔨ. ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ ᕿᒥᕐᕈᔨ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖓ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᑭᓯᒥ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨ, ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖓ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨ, ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᒫᑦᓯ 31, 2025 ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑖᕐᓂᖅ

 

ᐱᓇᓲᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔭᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑖ: resumes@qia.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᐊ: 867•975•8400
ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: 867•979•3238

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
ᐃᒡᓗᕗᑦ, 2nd ᓇᑎᐊᓂᑦ
ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᕐᕕᐊ 1340
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ