ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᓐᑐᓛᓂᒃ ᑎᒍᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖅ

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᖁᔨᒐᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᑦ. ᐊᐃᑦᑐᐃᒍᑕᐅᖁᓇᒍ ᐳᕝᕕᕆᓇᖅᑐᖅ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕐᖓᑕ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓂᑦ. ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓇᓱᓐᓂᖏᓐᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᓕᕐᒪᖔᑦᑕ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᖓᑕ ᐃᓛᒃᑰᖓᓪᓗᑎᒃ, ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᓐᓃᒐᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᐅᓂᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᕈᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑑᑎᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᔅᓴᓂᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖃᓂᒪᓇᖅᑐᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᕐᓯᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᑭᖑᕙᕐᓯᒪᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐸᓗᖓᐃᕐᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓈᖃᑦᑕᐅᑎᔾᔪᑎᑎᒍᑦ ᐊᐱᕐᓱᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕆᐊᔅᓴᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᐱᓇᓲᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔭᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑖ: resumes@qia.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᐊ: 867•975•8400
ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: 867•979•3238

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
ᐃᒡᓗᕗᑦ, 2nd ᓇᑎᐊᓂᑦ
ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᕐᕕᐊ 1340
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ, ᐃᖃᓗᓐᓂ

ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ/ᓯᓚᑖᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᓂᐊᖅᑐᖅ: ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑕᐅᓗᓂ ᓇᓂ: ᐃᖃᓗᓐᓂ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑭᓯᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᑦ [...]

ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᓂ ᑲᒪᔨ, ᖃᑕᐅᒫᖅᓯᐅᑎᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐅᓪᓗᓂ

ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔫᑉ ᐃᓗᐊᓂ/ᓯᓚᑖᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᓂ ᑲᒪᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᒫᓐᓇᒥᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ 2026ᒧᑦ, ᖃᑕᐅᒫᖅᓯᐅᑎᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐅᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᓂ ᑲᒪᔨᐅᑉ [...]

ᐃᓄᐃᑦ ᐸᐸᑦᑎᔨᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖏᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ   ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔪᒪᒻᒪᕆᑦᑐᒥᒃ [...]

ᐃᓄᐃᑦ ᐸᐸᑦᑎᔨᐅᔫᒃ (2 ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓵᒃ), ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖏᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔪᒪᒻᒪᕆᑦᑐᒥᒃ ᐃᓄᒻᒥᒃ [...]

ᐸᐸᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᒻᒪᕆᒃ, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕋᔭᖅᑐᖅ   ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ [...]

ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖏᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ & ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑐᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᑉ, ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎ ᑲᒪᒋᔭᖃᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ [...]

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖏᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔪᒪᒻᒪᕆᑦᑐᒥᒃ [...]

ᑲᒪᔨ, ᕿᒻᒦᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ   ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔪᒪᒻᒪᕆᑦᑐᒥᒃ ᐃᓄᒻᒥᒃ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᖁᓪᓗᒍ [...]

ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑎ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᒪᕐᕉᖕᓄᒃ ᐊᕐᕌᒎᖕᓄᒃ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔪᒪᒻᒪᕆᑦᑐᒥᒃ ᐃᓄᒻᒥᒃ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖏᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ  ᓯᓚᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐱᔾᔪᑎᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑉ ᑲᒪᒋᔭᖃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᖅ, ᐅᐊᑦᑎᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓵᑕᐅᓯᒪᓗᓂ [...]

ᐊᕙᑎ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖏᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔪᒪᒻᒪᕆᑦᑐᒥᒃ ᐃᓄᒻᒥᒃ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᖁᓪᓗᒍ [...]

ᐸᐸᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᒻᒪᕆᒃ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᒪᕐᕉᖕᓄᒃ ᐊᕐᕌᒎᓐᓄᒃ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕋᔭᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ [...]

ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᓯᔨ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓪᓗ 

ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔫᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚᑖᓄᓪᓗ ᐱᔫᒥᓵᕈᑎ   ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑐᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᑯᓐᓇᖑᐊᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᒃᑲᖅᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᖢᓂ ᐱᓕᕆᕕᖕᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ [...]

ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᒪᒥᓴᕐᓂᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓴᕐᓯᐅᕐᖓᑕ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕋᔭᖅᑐᒥᒃ [...]

ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔫᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔫᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓ ᑖᓐᓇ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦᐱᓕᕆᐊᕐᒥ ᑲᒪᔨᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ [...]

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᐊᑦᑎᔨ ᐃᓄᐃᑦ ᐸᐸᖅᑎᓂᖏᖕᓄᑦ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥᒃ/ᓯᓚᑖᓂᓗ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖏᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᐊᑦᑎᔨ ᑲᒪᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒫᑦᑎᐊᖅ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐸᕐᓇᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ [...]

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᐊᑦᑎᔨ ᐃᓄᐃᑦ ᐸᐸᖅᑎᓂᖏᖕᓄᑦ – ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ, ᓄᓇᕗᑦ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥᒃ/ᓯᓚᑖᓂᓗ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖏᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᐊᑦᑎᔨ ᑲᒪᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒫᑦᑎᐊᖅ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐸᕐᓇᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ [...]

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᐊᑦᑎᔨ ᐃᓄᐃᑦ ᐸᐸᖅᑎᓂᖏᖕᓄᑦ, ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥᒃ/ᓯᓚᑖᓂᓗ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖏᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᐊᑦᑎᔨ ᑲᒪᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒫᑦᑎᐊᖅ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐸᕐᓇᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ [...]

Q-STEP ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᑎᒌᑦ ᓄᓇᓕᖕᓅᖓᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᒃᓴᖅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑖᓐᓇ ᓄᓇᓕᖕᓅᖓᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᒃᓴᐅᑉ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᐊᕐᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓗᓂ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᒃ, ᑲᑎᖅᓱᐃᕙᒡᓗᓂ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᐅᓗᓂ [...]

ᑐᑦᑕᕐᕕᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᖅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (QIA) ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᑐᑦᑕᕐᕕᐅᓗᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ; ᓴᖅᑭᖁᓪᓗᒋᑦ [...]

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨ ᓄᓘᔭᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖏᖕᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖏᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᖏᕈᑎᖓ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒥᑦᑎᑕᒪᓕᖕᒦᒃᑲᔭᖅᑐᖅ, ᓄᓇᕗᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᖃᑦᑕᕋᔭᖅᖢᓂ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑖᕐᓂᖅ

ᐱᓇᓲᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔭᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑖ: resumes@qia.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᐊ: 867•975•8400
ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: 867•979•3238

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
ᐃᒡᓗᕗᑦ, 2nd ᓇᑎᐊᓂᑦ
ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᕐᕕᐊ 1340
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ