ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒍᑎ ᑲᑎᒪᓂᕆᓛᖅᑕᖏᑕ ᑲᑎᒪᔩᑦ
ᐅᖃᐅᓯᐅᓗᓂ ᓴᓂᕌᒍᑦ ᐱᖁᔨᕗᖓᕈᑎᐅᔪᖅ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᕗᒍᑦ ᒪᓕᑦᑐᒍ ᒪᓕᒐᕋᓛᖅ 5.01.02 ᒪᓕᒐᕋᓛᖏᓐᓃᑦᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ
ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓛᕐᖓᑕ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᔫᓐ 5ᒥᑦ, 2024 ᐃᖃᓗᓐᓂ;

ᑖᓐᓇ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓛᕐᒪᑦ ᓴᓂᕌᒍᑦ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᐅᓗᓂ:

1. ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ $15 ᒥᓕᔭᓐ ICIFᑯᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖑᔪᓂᑦ
ᑮᓇᐅᔭᖅᑑᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒥᒐᖅᓯᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑭᑦᑐᕐᓂᖏᓐᓄᑦ
ᑭᖑᓂᐊᓂ ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᑉ ᓴᓇᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᓄᑦ ᐃᓪᓗᒃᓴᓂᒃ
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥᓗ.

ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᕐᒃ ᒪᐃ 15, 2024 ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ.

_________________________

ᐅᓛᔪᒃ ᐊᑭᓱᒃ
ᐊᖓᔪᑳᖅ
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ