QIA ELECTIONS - Our homeland, our future, our vote. Remember to cast your ballot. Learn More

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖓ - ᐊᖏᕐᕋᕗᑦ, ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᕐᓂᕗᑦ. ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ. ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᓴᐃᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ

ᑕᕝᕙ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ. ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᔅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᓱᐃᓛᖅᑯᑎᔅᓴᐃᑦ ᐊᖏᕐᖃᕐᓯᒪᓗᓯ ᐃᓚᑎᑦ ᐱᖃᑎᒋᓗᒋᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐅᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ Inhabit Media.

ᓂᐅᕕᐊᕆᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᖓᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐅᖅᑎᒃᑯᑎᒍᑦ Inhabit media ᐅᕙᙵᑦ inhabitbooks.com.

ᐆᒪᔪᑦ − ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐆᒪᔪᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᑦᑎᓗᓯ

ᐆᒪᔪᑦ − ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐆᒪᔪᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᑦᑎᓗᓯ

ᐅᑲᓕᖅ ᑲᓪᓚᓗ ᐃᖃᓪᓕᐊᖅᑑᒃ

ᐃᖃᓗᒐᓱᖃᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᓈᓇᑦᓯᐊᖅ

ᑐᓃᑦ ᑲᒪᓇᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᑕᑦ

ᐊᖕᒍᓇᓱᒃᑎᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ

ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ