0

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ:  ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᓂᕿᑖᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᖅ ᐊᑐᕋᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂᕐᒥᐅᑕᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓪᓗᑎᑦ

    ᓴᖅᑭᑕᖅ: ᔪᓚᐃ 6, 2020 ᐱᔾᔪᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᓂᕿᑖᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᖅ ᐊᑐᕋᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂᕐᒥᐅᑕᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓪᓗᑎᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐱᓕᕆᐊᖓᑦ ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᕈᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ [...]

0

ᓇᐃᓈᖅᑐᑦ: ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓛᕐᓂᖏᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᓂᕿᑖᕈᑎᒃᓴᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᖕᒦᑦᑐᓄᑦ

ᑐᐊᕕᕐᓇᑐᒃᑯᑦ ᓂᕿᑖᕈᑎᒃᓴᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᕿᓚᒥᐅᔪᒃᑰᒐᓗᐊᖅ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑎᒋᓲᕆᕙᕗᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ ᐅᑭᐅᓖᑦ 60−ᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᐃᑦᑑᑖᓘᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ. ᐄᐳᕈᓪ 14− ᒥᓂᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᔫᓐ 2020

ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕈᒪᕗᖓ ᐃᖅᑲᐅᒪᑲᐃᓐᓇᕈᒪᓪᓗᒍ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑎᒋᓚᐅᖅᑕᕗᑦ ᔮᓂ ᒪᓚᐃᔭ ᑯᑉᓗ. ᐃᓚᖏᑦ, ᐱᖃᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᑦ ᓇᓪᓕᒋᔭᐅᕗᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓪᓗᑎᓪᓗ. ᔮᓂ ᒪᓚᐃᔭ ᑯᑉᓗ ᑐᙵᓇᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐃᖕᒥᓂᒡᓗ ᒥᑭᒡᓕᑎᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᖢᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ. ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᓚᐅᖅᑐᖅ [...]

0

ᓇᐃᓈᖅᑐᑦ: ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥ ᓂᕿᓂ ᐸᔪᖅᑎᕆᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ!

  ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᔪᒥ ᐊᔾᔭᖅᑐᐃᖅᑲᐅᔪᑦ ᓂᕿᓂ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓂ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ! “ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑲᐅᔪᖅ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᑯᕆᔅᑏᓐ ᓈᑕᓇᐃᓐ, ᑲᒪᔨ ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᒃᑯᓐᓂ. “ᐃᓐᓇᐃᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᒻᒪᕆᐅᖅᑲᐅᔪᑦ!” [...]

0

ᓇᐃᓈᖅᑐᑦ: ᖃᓄᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦᑕ ᐳᕝᕕᕆᓇᖅᑐᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐅᖁᒪᐃᓪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓗᓂ: ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᒥᒃ

  ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒋᔪᒐᑦᑎᒍ ᐃᓅᓪᓗᓂ ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐃᓕᓴᐱ ᑕ. ᐊᓐᓂᖕᒥᐅᖅ ᖃᓄᖅ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎᔅᓴᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᓄᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦᑕ ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᓂᑦ ᕿᓄᐃᓵᕐᓗᑕ ᐳᕝᕕᕆᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖃᓂᒪᓇᖅᑐᖅ ᓯᐊᒻᒪᐸᓪᓕᐊᓯᒪᑎᓪᓗᒍ. “ᒫᓐᓇ ᐊᑐᕋᑦᑕ ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᓪᓚᕆᐊᓗᒻᒥᒃ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ, ᐃᓚᒌᓄᑦ, [...]