0

ᐃᓕᓴᕆᔭᕗᑦ ᕼᐃᐊᓐᓇᓕ ᑰᒪᓐ

ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓄᑦ ᐅᓇᑕᖃᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᓪᓗᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᑎᕕᐅᓲᖑᒻᒪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖁᔭᒋᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᓇᑕᖅᑎᓂᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᑐᖏᓕᐊᓂᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᕆᐊᓐᒥ ᐅᓇᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. Hᐃᐊᓐᓄᓕ ᑰᒪᓐ ᐃᓅᓂᑯ ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᕈᕐᓴᓯᒪᔪᖅ [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ: ᓴᙱᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ

ᐱᒋᐊᕈᑎ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᒃ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᐅᒋᔭᐅᖕᒪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑕᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ.[1] ᕿᑭᖅᑕ ᓃᒃᑯᑦ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑖᒃ [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᓴᙱᓕᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑎᑦᑎᒐᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑮᖃᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᓴᙱᓕᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑎᑦᑎᒐᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑮᖃᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ   ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, ᐊᒃᑑᕙ 17, 2023 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑐᙵᓴᐃᕗᑦ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᙶᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ, ᓯᑎᐱᕆ 4ᒥᑦ – 7ᒧᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᙶᖅᑐᓂᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ [...]

0

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓂᕐᒃ

ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑖᒪᓯᓗ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᑖᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᕆᕙᒃᑕᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ. ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥᐅᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓯᖅᑎᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓲᔭᓕᐅᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑖᒃ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐊᒃᓱᐊᓗ ᒪᒪᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ − ᒪᒃᑖᖅ [...]

0

ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑐᓂᓯᒍᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᖅ ᔫ ᐊᑕᒍᑦᑖᓗᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕐᓯᔾᔪᑎ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᖁᕕᐊᒃᑯᔾᔨᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒍᒪᒻᒪᑕ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ 2023ᒥ ᐱᔭᕇᖅᓯᔪᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᑦ ᐃᓱᓕᑦᑎᒻᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥ. ᐱᓇᓱᐊᑦᑎᐊᖁᓇᖅᑯᓯ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒋᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑕᓯᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᙱᐊᖅᑐᓂ ᓯᕗᓂᔅᓴᑎᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᖁᕕᐊᓇᕐᓂᕐᓴᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ [...]

0

ᑕᑯᓚᐅᕐᓯᐅᒃ ᕿᒧᔅᓯᖅᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᒧᔅᓯᐅᕐᔪᐊᓂᕐᒥ ᑭᖑᓕᕐᒃ ᑖᒃᑯᐊ

ᐱᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 2023 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᒧᒃᓯᐅᕐᔪᐊᖅᑐᑦ ᐄᐳᓗ 11ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᕿᒧᒃᓯᖅᑎᓂᑦ. ᑕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᑎᑎᕋᐅᓯᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕋᑦᑎᒍ. ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖁᓇᖅᑯᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑭᐅᑎᑦᑎᐊᖁᓇᖅᑐᑎᓪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ. ᑕᐃᕕᑦ ᑯᓄᒃ ᐅᔪᓗᒃ [...]

0

ᑕᑯᓚᐅᕐᓯᐅᒃ ᕿᒧᔅᓯᖅᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᒧᔅᓯᐅᕐᔪᐊᓂᕐᒥ ᓯᕗᓪᓖᑦ ᑖᒃᑯᐊ

ᐱᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 2023 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᒧᒃᓯᐅᕐᔪᐊᖅᑐᑦ ᐄᐳᓗ 11ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᕿᒧᒃᓯᖅᑎᓂᑦ. ᑕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᑎᑎᕋᐅᓯᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕋᑦᑎᒍ. ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖁᓇᖅᑯᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑭᐅᑎᑦᑎᐊᖁᓇᖅᑐᑎᓪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ. ᒪᐃᑯᓪ ᖃᐅᓐᓇᖅ ᒪᐃᑯᓪ [...]

0

ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᓯ ᑎᑎᖅᓯᐅᒃ 2023ᒥ ᓄᓇᕗᒥ ᐸᖓᒍᔾᔨᓂᖅ ᐱᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖃᕐᒪᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᖢᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓄᓇᕗᒥ ᐸᖓᒍᔾᔨᓂᐅᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒧᑦ.  ᑖᓐᓇ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᐅᓯᕆᔭᖓᓂᓗ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓂᑦ ᐱᔭᕇᕐᓂᖓᓄᑦ. 7−ᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ [...]

0

ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐅᓗᖓᓂ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᕙᕗᑦ ᐊᑯᑕᕐᒃ ᕕᓕᐊᒻᓴᓐ−ᕚᑐᕆ

ᐅᓪᓗᒥ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐅᓪᓗᕆᒪᒃᔪᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ. ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᒐᑦᑕ ᒪᑯᒃᑐᒥᒃ ᐱᙳᐊᕐᑎᒥᒃ ᐃᖃᓗᒃᒥᐅᑕᕐᒥᒃ  ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᕐᑐᒥᒃ ᒎᓗᑖᕐᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᔭᒥᒃᓂᒃ ᐱᙳᐊᕐᕕᒃᔪᐊᕐᑐᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᑕᑦ. 17−ᓂᒃ ᐅᑭᓕᒃ ᐊᑯᑕᕐᒃ ᕕᓕᐊᒻᓴᓐ−ᕚᑐᕆ ᓯᐊᕐᕆᔮᖃᑕᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᕐᒃ ᐊᕌᒍᐃᑦ 11 ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ [...]