0

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ:ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᐃᖅᑲᓴᐃᔮᕆᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓ: ᑭᒡᓕᖃᖏᑦᑐᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᓂᖓ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᒪᓕᖕᓂᐊᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ [...]

0

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᒃ

  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ , ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ   ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᒃ (ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᒃ) – ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓪᓗᐊᑕᐅᒻᒪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ [...]

0

ᑲᒪᔨ, ᕿᒻᒥᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᑦᑎᒋᐊᒃᑲᓂᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ

ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᑲᒪᔨ, ᕿᒻᒥᓂᒃ  ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᑦᑎᒋᐊᒃᑲᓂᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᒫᑦᓯ  31, 2026ᒧᑦ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᓐᓂ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᕐᒪᑕ ᑲᒪᔨᒃᓴᒥᒃ, ᕿᒻᒥᓂᒃ [...]

0

ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ

ᐃᖅᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᓪᓗ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᒫᑦᓯ  31, 2024ᒧᑦ ᓇᓂ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ [...]

0

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᒃ − ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᒃ − ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ, ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᒃ (ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᒃ) – ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓪᓗᐊᑕᐅᒻᒪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ [...]