ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ

 In media-releases-inuk

ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᕗᑦ, ᒪᓕᒃᑐᒍᑦ ᐃᓚᖓ 5.02.02 ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᖓ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᒃᑑᕙ 3ᒥᑦ – 6ᒧᑦ, 2023ᒥ

ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᓯᑎᐱᕆ 11, 2023ᒥ ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒥ.

ᐅᓛᔪᒃ ᐊᑭᓱᒃ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ