ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᕗᒍᑦ ᒪᓕᑦᑐᒍ ᒪᓕᒐᕋᓛᖅ 7.03 (c) i. ᒪᓕᒐᕋᓛᖏᓐᓃᑦᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᓯᕗᓕᖅᑎᖏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓛᕐᖓᑕ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᓄᕕᐱᕆ 29-30, 2023ᒥ

ᑎᑎᕋᖅᑕᑦ 24ᖑᑎᓪᓗᒍ ᓄᕕᐱᕆ 2023 ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒥ

ᔨᐅᓚᒥ ᑑᕐᖔᓗᒃ
ᑎᑎᕋᖅᑎ−ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ