ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᖏᖅᑐᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᖏᖅᑐᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ

 In media-releases-inuk

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, ᐊᒃᑑᕙ  3, 2023 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᒻᒥᒃ ᑲᑎᒪᓂᖓ ᐅᓪᓗᒥ ᑲᔪᓯᖅᑲᐅᖕᒪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᖢᑎᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᒪᔪᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ.  ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐅᓄᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ, ᑕᓪᓕᒪᐅᔪᓂᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.

ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᑦ  $152 ᒥᓕᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᔾᔮᙱᖦᖢᑎᒃ ᐊᑭᖏᑦ ᓱᕐᓗ $4.45 ᒥᓕᔭᓐ ᐊᑐᕋᔭᖅᑐᖅ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒧᑦ ᑭᒻᒥᕈᒻᒧᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᐊᑐᕋᔭᖅᑐᑦ $17 ᒥᓕᔭᓂᒃ ᓱᕐᓗ ᐃᒡᓗᓕᖕᒧᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᓪᓗ.  ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᖏᖅᓂᖅᐹᖑᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ $41 ᒥᓕᔭᓂᒃ  ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᓂᓯᔪᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂᑦ ᐱᔭᐅᔪᕕᓂᕐᓂᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑑᑎᒃᓴᖏᓐᓂᑦ 2022ᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ  ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᑭᑐᔫᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ  ᐊᑭᑭᑦᑑᒐᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᓪᓗᒃᓴᓄᑦ ᓇᓖᕌᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᑐᔫᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥ.  ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐱᑕᖃᙱᓗᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᒫᑦ, ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ  ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓪᓗᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᑦ ᐊᑭᑐᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᐅᔪᓐᓇᙱᖦᖢᑎᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐃᓪᓗᒃᓴᓄᑦ ᓇᓖᕌᒐᒃᓴᑦ ᓴᓇᒐᔭᖅᑐᑦ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᓂ, ᑎᓴᒪᓕᖕᓂᑦ ᐃᓪᓗᕈᓯᓕᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᔪᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᐅᕐᓗᑎᒃ, ᐱᖓᓱᓕᖕᓂᑦ ᐃᓪᓗᕈᓯᓕᖕᓂ.  ᑖᒃᑯᐊ ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᒌᔭᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ  ᐃᓪᓗᖁᑎᒋᔭᖏᑦᑎᑐᑦ, ᑐᑭᓕᐅᕐᓗᒍ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᓴᓇᔭᐅᔪᑦ ᐃᓂᒃᓴᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᑐᑦ ᓯᓚᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᓪᓗᖃᕐᓗᑎᒃ ᓂᕈᑐᔪᓂᒃ.

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᑲᑎᒪᓂᖓ ᐃᓱᓕᖅᑲᐅᖕᒪᑦ ᐅᓪᓗᒥ, ᑲᑎᒪᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᑉᐸᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓯᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᖅᓴᕐᓃᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᒥ ᑲᑎᒪᕕᐊᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂ.

ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕈᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑭᐊᕋᓐ ᕙᓚᕋᑎ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂ
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
(P) 867.975.8398 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒧᑦ 1.800.667.2742
kflaherty@qia.ca­

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ