ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑐᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᐊᕐᖓᑕ ᐋᖅᑭᐸᓪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑐᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᐊᕐᖓᑕ ᐋᖅᑭᐸᓪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ

 In media-releases-inuk

(ᐊᐃᕆᓕ 8, 2024 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᐅᓪᓗᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ (EDT) ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑲᐅᕗᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔾᔪᑕᐅᔪᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᒐᕆᔪᒪᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᕌᒐᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒋᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ (3).

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖃᑦᑕᕐᓯᒪᓕᕐᖓᑕ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒋᕙᑦᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᒪᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᖃᑦᑕᕐᓂᖅ, ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᔅᓴᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐃᕆᕕᓕᕆᓂᖅ. ᑕᐃᒫᒃ ᓄᑖᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᒻᒪᑕ ᓯᕕᑐᓂᕐᓴᒨᖓᔪᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᑐᙵᕕᓕᓐᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑕ ᑲᑦᑐᖓᐃᕈᑎᒋᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑐᒡᒍᑎᓂᑦ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᑎᒥᖁᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑕᐃᒫᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕋᑦᑕ ᑕᒪᕐᒥᒃ−ᒐᕙᒪᒃᑯᓃᑦᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓈᒻᒪᑦᑐᒥᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ.

“ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐊᑲᐅᓈᕐᓂᖓᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑲᒪᒋᒋᐊᕈᑦᑎᒍ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᐋᖅᑭᐸᓪᓕᕈᑕᐅᓂᐊᕐᖓᑕ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐋᖅᑭᓯᒪᑎᑦᑎᓯᓐᓈᕐᓗᑕ ᐱᐅᓂᕐᐹᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓱᕈᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᓂᑦ ᐊᕙᑎᑦᑎᓃᑦᑐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᒐᑦᑕ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ.”, ᐅᖃᖅᑐᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᕕᑎ ᐊᕿᐊᕈᖅ, ᒥᓂᔅᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ.

“ᑐᕌᒐᕗᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑐᒡᒍᑎᐅᓗᑎᒃ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᒋᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᐊᐅᓪᓗᔾᔨᓂᕐᓴᐅᓗᑕ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐃᒪᕕᒻᒥ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᓂᑦ ᒪᑯᐊ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᖅ, ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᕕᐅᕙᑦᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᔾᔨᕕᒻᒥᑦ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᖃᕐᓂᖅ. ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒍᑎᒋᓗᐊᕈᒪᒻᒥᔭᕗᑦ ᐅᓇ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᓗᐊᕐᐸᑦᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑕᐅᑎᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᔅᓴᓂᑦ ᐱᖁᑎᕐᔪᐊᓂᑦ ᐊᐳᖅᑕᕈᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑲᑦᑐᖓᐃᕈᑎᓖᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᑦ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᒍᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᔅᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᓂᓪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᐊᕐᖓᑕ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔪᑦ”, ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐅᓛᔪᒃ ᐊᑭᓱᒃ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ.

 ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑐᓴᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒋᒍᒃ:

ᑭᐊᕋᓐ ᕙᓚᕋᑎ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃ,
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ
(ᐅ) 867.975.8398 ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ 1.800.667.2742
kflaherty@qia.ca

 

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ