ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᐊᑕᖅ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᓄᑦ – ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᐊᑕᖅ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᓄᑦ – ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ

 In jobs-inuk

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᐊᑕᖅ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᓄᑦ

ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᕈᒫᕐᓂᐊᖅᑐᓂ ᐋᖅᑭᓯᒪᔪᖅ

ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ  ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ

ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᒥᐅᖏᓐᓇᕐᓄᑦ ᑭᓯᒥ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓴᕐᓯᐅᕐᖓᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᐊᑕᐅᓂᕐᒥᒃ.

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᐊᑕᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ (ISP) ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᐊᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ, ᐊᑑᑎᓕᒻᒥᒃ ᒪᕐᕈᐃᓕᖅᑲᖓᔪᒥᒃ−ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥᐅᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᓪᓗᐊᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᓄᓘᔮᓕᕆᓂᕐᒥ. ᐊᑑᑎᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᑖᔅᓱᐃᒥᖓ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᑦᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᒥᒃ, ᑕᕝᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓚᑦᑖᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᕐᓄᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓃᑦᑐᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᑦᑐᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓᑦ (ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᑎᒃᑯᑦ) ᐊᒻᒪᓗ Hᐊᒪᓚᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ Hᐊᒪᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ.

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᖃᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᒃ, ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᐊᑕᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᓂᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᖅ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᓂᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᓄᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᒻᒥ. ᑲᒪᒋᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᒪᑯᐊ ᐋᖅᑭᓱᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᙱᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᔾᔪᑎᓂᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᓪᓗᐊᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᑕᐃᒫᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᓂᐊᕐᖓᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᓖᓪᓗ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ, ᓈᒻᒪᓈᕐᓯᒪᖃᑦᑕᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ. ᑕᐃᒫᒃ ᐃᒫᒃ ᑐᑭᖃᖅᑯᖅ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᐊᑕᖅ ᐊᖅᑯᑎᓪᓗᐊᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓅᓯᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᖓᑕ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᔅᓴᒫᖏᓐᓂᒃ. ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ, ᐃᓄᒃᑎᑑᕈᓐᓇᑎᐊᕐᓗᓂ ᖃᓪᓗᓇᐅᔭᕈᓐᓇᑎᐊᕐᓗᓂᓗ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᓯᕗᓕᕐᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᑎᑦᑎᔨᓂᑦ, ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᕐᓂᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ. ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ. ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᓂᕐᒥᒃ ᑎᑎᖅᑭᕆᔾᔪᑕᐅᓲᓂᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ Microsoft Office suite, ᒪᑯᓂᖓ ᑎᑎᖅᑭᕆᔾᔪᑏᑦ, ᓈᓴᐅᓯᕆᔾᔪᑏᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕈᑏᓪᓗ.

ᑖᓐᓇ, ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥ ᐱᔭᕇᕈᒻᒥᑦ ᐸᐃᑉᐹᖃᕈᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᓂᖓᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᑉᐸᑦ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓯᒪᑉᐸᑦ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᓇᓕᒧᑦᑎᓂᖓᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓗᓂ. ᓈᒻᒪᑦᑐᒥᒃ ᐱᕋᔭᓚᐅᕐᓯᒪᓂᑰᒻᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒫᓗᓇᕐᓂᕐᓴᓄᑦ ᐃᓱᒫᓗᓇᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖃᕆᐊᓕᒃ.

ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒥ ᐊᒥᓱᓂᓕᓐᓂᑦ ᐃᒪᓐᓇᓂᑦ $82,140 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖃᑦᑕᕐᓗᓂ $27,600 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ. ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᔾᔮᖏᑦᑐᖅ.

ᐊᐱᕐᓱᖅᑕᐅᒍᒪᒐᔭᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖃᕐᕕᐅᖃᑦᑕᓛᕐᒥᔪᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓲᑏᑦ ᑐᓂᔭᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐋᓪᓗᒋᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᓇᔅᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ:

Human Resources               ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-8400

Qikiqtani Inuit Association       ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: (867) 979-3238

922 Niaqunngusiariaq Street     ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑖ: Resumes@qia.ca

Igluvut building, 2nd floor         ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒍ: Tuttarvik.qia.ca

Iqaluit, NU X0A 2H0

 

ᒪᑐᕕᔅᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: ᒪᑐᐃᖓᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑖᓐᓇ

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ