ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓ ᓱᓕᔪᓂᑦ
ᓈᒻᒪᑦᑐᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓯᒪᓂᕐᒧᑦ
ᓯᑎᐱᕆ 30, 2023

1:30 – 2:20 PM
ᐊᐅᐸᔮᖓᔪᓂᑦ ᐅᕕᓂᕈᕐᓂᑦ ᑐᓂᓯᐅᖅᑲᐃᓂᖅ

2:20 – 2:30PM
ᓂᐱᖃᙱᑲᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ

2:30 – 3:00PM
ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᐱᓱᓪᓗᑎᒃ ᐃᒡᓗᕗᑦ ᐃᓪᓘᑉ ᓴᓂᐊᓂ
ᑕᐅᓄᖓ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᕿᑎᐊᓄᑦ ᑲᑎᕕᐅᕙᑦᑐᒧᑦ

3:00 – 3:30PM
ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓂᑦ ᐸᓪᓚᑎᑦᑎᓗᑎᒃ, ᐃᓄᒃᓱᒃ ᕿᓚᐅᔾᔭᕐᒃᑏᑦ
ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓄᓕᒫ ᑐᒃᓯᐊᕐᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒃ