ᐊᒥᐊᒐᕐᓂᑦ ᒪᑉᐱᒐᖏᑦ

ᐊᒥᐊᒐᕐᓂᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᒫᑕ ᖃᔮᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᓖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖓᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂᓪᓗ ᓱᕈᓰᑦ ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᖏᑎᒍᑦ.