ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ: ᑭᙴᒪᑦᑎᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᓇᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᕕᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᕕᓐᓄᓪᓗ

ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ: ᑭᙴᒪᑦᑎᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᓇᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᕕᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᕕᓐᓄᓪᓗ

 In media-releases-inuk

ᐅᓪᓗᖅ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᕕᖓ: ᐋᒡᒌᓯ 22, 2023
ᐱᔾᔪᑎᖓ: ᕿᓄᔾᔪᑎ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᓇᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᕕᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᕕᓐᓄᓪᓗ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (QIA) ᑲᑎᒪᔨᔅᓴᓂᑦ ᑭᙴᒪᑦᑎᓕᕐᒥᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐊᑎᕐᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᑎᒪᔨᐅᕕᓐᓄᑦ:

  • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ (ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ, ᐱᖓᓱᓄᑦ−ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ)

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ (NIRB) ᑎᒥᙳᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᖏᕈᑎᑎᒍᑦ (NA) ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᐊᑑᑎᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᒍᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᕕᐅᓯᒪᔫᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᖏᖅᑕᐅᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒧᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ. ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᐱᖅᑯᓯᖅᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᕙᑦᑐᓂᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᓲᖑᒻᒪᑕ ᐆᒪᓂᓕᓐᓂᑦ ᓇᔪᒐᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ−ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᑑᑎᓂᕆᒍᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᑐᔅᓯᕋᐅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᑐᑭᑖᕈᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐋᖅᑮᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.

ᐅᑯᐊ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑭᙴᒪᑦᑎᒻᒥᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᔅᓴᒥᒃ:

  • ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ (ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ, ᐱᖓᓱᓄᑦ−ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ);

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕈᒪᒻᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᓐᓂᒃ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᔨᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᔅᓴᕐᓯᐅᕈᑎᖃᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᓇᓱᑉᐸᑦᑐᓂᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᕆᕗᓯ ᐱᕋᔭᓚᐅᕐᓯᒪᓂᑰᒻᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕋᔭᕐᒥᒻᒪᑕ ᑎᓕᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ/ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓪᓗ.

ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᓐᓄᑦ (QC) (ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨᔅᓴᒥᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ−ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᒐᔭᖅᑐᒥᒃ)
ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᑎᒥᖁᑎᒋᒻᒪᒍ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ. ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᖃᑭᒪᒍᑎᔅᓴᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᐅᒻᒪᑕ ᐋᖅᑭᓯᒪᔾᔪᑎᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᔅᓴᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᖃᑦᑕᔾᔮᖏᑦᑐᖅ, ᑲᑎᒪᔾᔪᓯᐊᖅᑖᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ.

ᑲᑭᕙᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ (ᑲᑎᒪᔩᑦ) (ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨᔅᓴᒥᒃ, ᐱᖓᓱᓄᑦ−ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᒐᔭᖅᑐᒥᒃ)

ᑲᑭᕙᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᐅᒻᒪᑕ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᑎᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᓅᖓᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒨᖓᔪᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ.

 

ᒪᑐᕕᔅᓴᓖᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᖁᓛᓃᑦᑑᒃ ᓯᑎᐱᕆ 22, 2023ᒥ 5:00ᒨᖅᑲᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᑲᓇᓐᓇᐅᑉ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᑦᑐᒍ.

ᑐᓂᓯᔪᒪᒍᕕᑦ ᐱᓇᓲᑎᓐᓂᒃ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑲᑎᒪᔨᐅᕖᓐᓄᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐊᑏ ᐅᖃᕐᕕᒋᓂᐊᖅᑲᑦ ᑖᓐᓇ:

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓ
ᓴᐅᒥᒃ ᑎᐅᕋᓯᐅᕋᐳᐊ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-975-8417
nominations@QIA.ca

ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

ᐅᖃᕐᕕᒋᓗᒍ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ.

2023-05-board-committee-application-form-fillable-inuk

ᑐᓴᕋᔅᓴᐃᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᓄᑦ, ᐅᖃᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓕ ᑖᓐᓇ:
ᐅᐃᓕᐊᒻᒪ Hᐊᑉᑭᓐᔅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᔾᔪᑎᓂᑦ
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
(ᐅ) 867.975.8413 ᐅᖓᓯᑦᑐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᖃᙱᑐᒃᑯᑦ 1.800.667.2742
whopkins@qia.ca

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ