ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ – ᐋᓐᓂᐊᖅ 19

  • ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓪᓗᑕ ᐱᓕᕆᐊᖃᐃᓐᓇᕈᒪᕗᒍᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᓐᓇᓱᐊᖅᑐᒋᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᒪᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᓕᒫᖑᔪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᐃᑦᑑᑖᓘᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᖕᓄᑦ ᐅᑎᖅᓯᒪᓕᕆᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᑦᑐᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᑐᖁᔭᐅᓲᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ, ᓴᓗᒪᑎᑦᑎᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐅᖓᓯᒃᓴᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ. ᐊᓪᓚᕝᕕᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᕗᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐃᔪᑦ ᒪᓕᖃᑦᑕᖁᔭᐅᒐᓗᐊᖅᐳᑦ ᐃᓯᕐᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕈᑎᓂᑦ ᑐᙵᓴᐃᕕᒻᒥ. ᐊᑲᐅᑦᑎᐊᙱᒃᑯᕕᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᑦᑕᓲᖏᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕈᕕᑦ ᓲᕐᓗᒃ ᖁᐃᖅᓱᖃᑦᑕᕈᕕᑦ, ᐆᓇᕐᓗᑎᑦ, ᖄᓕᕆᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒦᑦ ᑕᖃᒪᔪᒻᒪᕆᐅᒍᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᖅᑐᒦᓐᓂᕈᕕᑦ, ᐊᓪᓚᕝᕕᑎᓐᓅᖅᑕᐃᓕᒋᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐅᕗᖓ  867-975-8400ᒧᑦ, ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ: info@qia.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ 867-979-3238. ᐃᖅᑲᐅᒪᖁᕙᑦᑎᒋᑦ ᐊᐃᑦᑐᐃᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᑎᓗᒋᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᕗᑦ, ᐃᓐᓇᖁᑎᕗᑦ ᐃᒡᕕᓪᓗ.

ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ