ᐃᓄᐃᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᕙᕗᑦ!

ᐃᓄᐃᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᕙᕗᑦ!

 In blog-inuk

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓂᒃ ᐊᒡᒋᕐᑐᓂᒃ, ᕿᑭᕐᒃᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕙᒃᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔪᖏᓂᖏᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᓗᑎᒍᑦ ᐱᔪᓇᕐᓂᖏᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᓗᑎᒍᑦ.

ᐅᓇ ᑕᕝᕙ ᓯᕗᓕᕐᒃᐹᕐᒃ.

ᒥᐊᓕ ᐸᓂᒃᐸᒃ ᐱᕈᕐᓴᓚᐅᕐᓯᒪᔪᕐᒃ ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᒥ ᐸ`ᖕᓂᕐᑑᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᑲᒻᒥᐅᓕᐅᕆᐅᕐᓴᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᕐᒃ ᐊᖓᔪᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᐸᒃᑐᓂ ᑭᖕᒥᖏᓂᒃ ᒥᕐᓱᕐᐸᒃᑐᓂ ᒪᑯᒃᓱᓂ ᓱᓕ.

ᑕᐃᒪᐅᑎᓗᒍ ᐃᓕᐸᓪᓕᐊᓕᓚᐅᕐᑐᕐᒃ. ᐅᐃᖓᑕᓗ ᐊᖑᓇᓱᒍᑎᒋᓂᐊᕐᑕᖏᓂᒃ ᓴᓇᕙᓕᕐᒃᑐᓂ ᐳᐊᓗᓂᒃ ᑲᒥᒃᓂᒃᓗ.

ᕿᑐᖓᖃᓕᕋᒥ, ᓇᒥᓂᕐᒃ ᐋᕿᒃᓱᕐᒃᑕᒥᓂᒃ ᑲᒥᖏᓂᒃ ᓴᓇᔾᔪᑎᕙᓕᕐᑐᓂᒋᑦ.

“ᓇᓗᖁᑎᓇᕐᑐᕐᒃ ᐃᓕᐸᓕᐊᓗᓂ ᐊᔪᕈᓃᕐᐸᓕᐊᓗᓂᓗ” ᐅᖃᕐᑐᕐᒃ ᒥᐊᓕ. ᑲᔪᖏᕐᓴᐃᔪᕐᒃ ᐅᕕᒃᑲᕐᒃᓂᒃ ᑲᒻᒥᓕᐅᓴᖃᑕᖁᔨᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐊᖏᓗᑎᒃ”

ᒥᐊᓕ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᐸᓕᐊᓗᓂ ᐃᓱᒪᓴᒃᓯᐅᖃᑕᓕᕐᒃᑐᓂ ᖃᓄᕐᒃ ᓴᓇᓂᐊᕐᒪᖔᕐᒥᓂ ᐊᓯᖏᑕᓗ ᑲᒥᓕᐅᕐᓯᒪᔭᖏᓂᒃ ᕿᒥᕈᐊᕐᐸᒃᑐᓂ. ᓇᒥᓂᒃ ᐋᕿᓯᒪᔭᕐᒥᓂᒃ ᓴᓇᕙᓕᓚᐅᕐᑐᕐᒃ 2000 ᐱᒋᐊᕐᐸᓕᐊᓕᕐᑎᓗᒋᑦ.

ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᑲᒥᓕᐅᕆᐅᕐᓴᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓂᐊᕐᑎᑦᑎᕙᓕᓚᐅᕐᑐᕐᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᑯᑦ.

ᐃᓕᓂᐊᕐᑎᑦᑎᕙᓕᐊᓕᓵᕐᑎᓗᓂ ᐊᒥᓲᖏᑐᑯᓗᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᕙᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓛᓂᓐᑯᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒃ ᒪᕈᒃᓘᓃᑦ.

ᐅᓗᒥᐅᓕᕐᑐᑦ ᐃᓕᒍᒪᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᕐᓴᐅᕙᓕᕐᑐᑦ ᑕᑕᔾᔪᔭᐅᕙᓕᕐᑐᑎᑦᓘᓃᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᑲᒥᓕᐅᕆᐅᕐᓴᓂᕐᒥᒃ.

ᒥᐅᓕᐅ ᖁᕕᐊᒋᔭᖓ ᐃᓕᑐᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᕈᕐᐸᓪᓕᐊᑎᓗᒋᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᑎᓐᓂ ᐃᓕᓂᐊᕐᑎᑦᑎᔪᓇᖃᑕᓛᕐᒪᑕ.

ᒥᐊᓕ ᐊᓯᖏᓄᑦ ᓄᓇᒋᔭᕐᓄᑦ ᐊᐅᓚᕐᐸᓕᕐᑐᕐᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᔭᕐᑐᕐᑐᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᓕᕋᒥ.

“ᐊᕌᒍᖃᖏᒪᑦ ᐃᓕᒍᓇᕐᓂᕐᒃ, ᖃᓄᑐᐃᓇᕐᒃ ᐊᕌᒍᖃᕋᓗᐊᕈᕕᑦ ᐃᓕᑐᓐᓇᕐᑐᑎᑦ ᐃᓕᑐᒪᒍᕕᑦ” ᐅᖃᕐᒃᐳᕐᒃ ᒥᐊᓕ

ᒥᐊᓕᒧᑦ ᒥᕐᓱᕐᓂᕐᒃ ᓯᐃᒪᕐᓴᐅᑎᐅᔪᓇᕐᒪᑦ ᐊᒪᓗ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐊᑲᐅᓯᕚᓕᕈᑎᐅᕙᒃᑐᓂ.

 

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ