ᐃᓄᐃᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᕙᕗᑦ!

ᐃᓄᐃᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᕙᕗᑦ!

 In blog-inuk

ᕿᑭᕐᒃᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓇᐃᑦᑐᓐᓂᒃ ᐅᓂᑳᓕᐅᑲᑕᒃᒪᑕ ᐃᓄᖏᓂᒃ ᐊᔪᖏᑐᓐᓂᒃ ᐊᒪᓗ ᐱᒃᑲᐅᓂᖏᓂᒃ.

ᑕᕝᕙ ᒪᐃᒃ ᐃᓄᒃᓱᒃ ᖃᖓᑕᓲᕐᑎ ᐃᒡᓗᓕᒃᒥᐅᑕᕐᒃ

ᒪᐃᒃ ᑲᖓᑕᓲᕐᑎᖑᕋᓱᓚᐅᖏᑎᓗᒍ ᐱᒋᐊᓚᐅᕐᓯᒪᔪᕐᒃ ᐃᒡᓗᓕᒃ ᒥᑦᑕᕐᕕᖓᓂ ᐃᒃᖠᕐᕕᓂᒃ ᐅᓯᓕᕐᓱᕐᐃᕙᒃᖢᓂ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓂᒃ ᐊᕿᒃᓱᐃᕙᓕᕆᓗᓂ ᐊᕌᒍᓄᑦ ᒪᕐᕉᓗᐊᓐᓄᑦ. ᑲᖓᑕᓲᕐᑎᓕᕆᔨᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᕙᓕᐊᓕᕐᖢᓂ ᐃᒡᓗᓕᒃᒧᐊᕐᐸᒃᑐᓂᒃ ᐸᖁᓴᒃᐸᒃᖢᓂᒋᑦ ᓇᒥ ᐃᓕᓂᐊᕆᐊᕐᓂᕐᒪᖔᑕ ᖃᖓᑕᓲᕐᑎᖑᕋᓱᒃᑎᓗᒋᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓂᒃ ᐊᔨᒌᖏᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᕐᑕᓕᓚᐅᕐᑐᕐᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᖕᑕᓐᒥ ᓂᕈᐊᕐᓯᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᒋᓂᐊᕐᓗᓂᐅᒃ. MFC ᒥᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᑕᐃᒪᓇ ᑕᐃᔭᐅᕙᓕᕐᒃᑐᕐᒃ. ᐅᑭᐊᒃᓵᒥ 1991ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖓᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᕐᒃ ᐅᑎᕆᓗᓂ 1993ᒥ ᖃᖓᑕᓲᕐᑎᖑᕐᑎᑕᐅᓗᓂ ᒥᑭᓐᓂᕐᓴᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᕐᓄᑦ. ᐊᓯᖏᓂᒃᓗ ᖃᖓᑕᓲᕐᓂᒃ ᐊᖁᑎᐅᕙᓕᕐᖢᓂ ᓱᒃᑲᔪᓂᒃ ᒥᒃᑭᓂᕐᓴᓂᒃ, ᐊᒪᓗ ᕼᐊᑯ ᓯᑦᓕ 748. ᐅᑭᐊᒃᓵᒥ 1999ᖑᑎᑦᓗᒍ ᐊᖁᕆᐅᓕᓚᐅᕐᑐᕐᒃ ᖃᖓᑕᓲᕐᔪᐊᒻᒥᒃ ᓱᒃᑲᔪᓂᒃ ᐊᐅᔭᕐᒧᑦ 2001ᒧᑦ ᑎᑭᑦᖢᒍ. ᒪᐃᒃ ᐅᑭᐅᕐᒃᑕᕐᑐᒧᑦ ᐅᑎᕈᒪᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᕐᒃ ᖃᖓᑕᕐᓲᕐᑎᐅᓕᕐᖢᓂ HS 748ᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᓃᕐᓯᒪᒃᒪᑕ ᐊᓯᖏᓂᒃ ATR 42 ᐊᒻᒪᓗ ATR 72 ᖃᖓᑕᓲᕐᑎᐅᓕᕐᖢᓂ, ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᖃᖓᑦᑕᕆᐊᕐᐸᒃᖢᓂ.

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ