0

ᓇᐃᓈᖅᑐᑦ: ᑲᑭᕙᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐅᕐᓴᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᑦ

  ᑐᓴᕈᒥᓇᓪᓚᕆᑦᑐᖅ! Hᐊᒪᓚᐅᒍᕕᑦ, ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᒍᔅᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᓂᒃ ᖃᑭᒪᒍᑎᔅᓴᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᐅᖏᓪᓗᓯ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᒍᔅᓯ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᓂᐊᖅᑐᔅᓴᐅᔪᑎᑦ ᑲᑭᕙᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐅᕐᓴᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᑦ! ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐳᕝᕕᕆᓂᕐᒧᑦ [...]