0

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐸᖓᒡᒍᔾᔨᓂᐅᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᖏᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᒃ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ – ᐄᐳᓪ 22, 2021 – ᐅᓪᓗᒥ, ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᒋᕙᒃᑕᖓᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐸᖓᒍᔾᔨᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᖅ-19 ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖓᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ  ᐊᒻᒪᓗ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓ ᐄᐳᓪᒥ ᓱᒃᑲᓴᐅᑎᓂᐅᔪᒥ. “ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᖓᒍᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᐅᔪᑦ [...]