0

ᓇᐃᓈᖅᑐᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᑯᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᔪᑦ ᓂᕿᑖᕈᑎᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᓐᓇᕐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂ

  ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒃᓯᒋᐊᕐᕕᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᑐᔾᔨᔪᑦ ᖄᖓᒍᒃᑲᓐᓂᖅ ᓂᖃᑖᕈᑎᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᓐᓇᕐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᑐᓂᔭᐅᓗᑎᒃ ᔪᓚᐃ 21, 2020ᒥ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᖏᑦ ᑲᔪᓯᓚᐅᕐᒪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑕᖓᓂᑦ ᐄᐳᓪᒥ [...]

0

ᓈᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ: ᔪᓚᐃ 14, 2020 – ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒫᓗᓇᕐᓯᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᓂᕿᓂᑦ ᓂᐅᕕᐅᑎᔅᓴᐃᑦ ᐃᑲᔫᑎᖏᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ – ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ

ᐊᓲᔪᓯ ᐃᓘᓐᓇᓯ, ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᒋᔭᐅᔪᖓ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ. ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᕈᒪᓪᓗᖓ ᐃᓱᒫᓗᓇᕐᓯᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᒫᓐᓇ ᓂᐅᕕᐅᑎᔅᓴᐃᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒻᒥ. ᑖᓐᓇ ᐃᓚᒋᔭᐅᒻᒪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐳᕝᕕᕆᓇᖅᑐᒧᑦ (ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ−19) ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᒋᓪᓗᒍ ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᑦ [...]