0

ᓇᐃᓈᖅᑐᑦ: ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓇᓪᓕᕐᖓᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᒪᒥᐊᕝᕕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ

  ᐊᕐᕌᓂ, ᐋᒡᒋᓯ 14, 2019ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔪᒻᒪᑕ ᑐᑭᓯᓂᕋᖅᑐᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒥᐊᑦᑐᑎᒃ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᑦᑎᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ 1950 ᐊᒻᒪᓗ 1975, ᓲᕐᓗ ᒪᑯᓂᖓ ᐊᐅᓪᓛᕈᒪᙱᑦᑐᓂᑦ [...]