ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᖁᔨᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᒐᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᓛᖅᑐᒧᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᖁᔨᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᒐᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᓛᖅᑐᒧᑦ

 In procurement-inuk

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᖁᔨᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᒐᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᓛᖅᑐᒧᑦ. ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᑐᕕᔅᓴᓕᒃ: ᒪᐃ 8, 2020, 5:00ᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᑲᓇᓐᓇᐅᑉ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᑦᑐᒍ (ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ: ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᔅᓴᕐᓂᐊᑐᐃᓐᓇᕐᖓᑕ).

ᑖᓐᓇ ᑐᓴᐅᒪᕕᒋᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑲᑦ ᑐᕌᕈᑦ ᓇᕿᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᔅᓴᖅ:

https://www.qia.ca/wp-content/uploads/2020/04/20200325-rfp-cro-selection-qia-election-20200427-.pdf

Recommended Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ