ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᔪᒥᒃ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19ᒥ ᖃᓂᒪᓇᖅᑖᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ

ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᔪᒥᒃ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19ᒥ ᖃᓂᒪᓇᖅᑖᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ

 In COVID Media, COVID19-inuk, media-releases-inuk

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦᐄᐳᓪ 30, 2020 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅᑖᖅᑐᒥᒃ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19ᒥ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ, ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᖏᑦ  ᐱᓕᕆᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᙵᐅᔪᖃᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎ ᓇᑭᙶᖅᓯᒪᓪᓚᕆᖕᒪᖔᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕋᓱᒡᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᓪᓗ ᑕᐃᒃᑯᐊᒃ ᖃᓂᒻᒪᒃᑖᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓴᐳᔾᔨᒐᓱᒍᒪᓪᓗᑕ.

“ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕗᖅ ᖃᓂᒻᒪᒃᑖᖅᑐᖅ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19ᒥ ᐃᓚᒋᔭᖏᓪᓗ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐲᔨᐊ ᐊᕿᐊᕈᖅ. “ ᓇᓗᓇᐃᔭᑦᑎᐊᕈᒪᔪᒍᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᖓᓂ ᖃᓂᒪᑎᓪᓗᒋᑦ.”

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐊᐸᒃᑯᓐᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᒌᑦ ᐸᔪᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᓂᒃ, ᓂᕿᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓂᒃ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᑐᓴᕐᕕᖃᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖓᓂ ᑕᒪᑐᒪᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᐃᔭᒥ ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᓐᓂ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖓᓂ, ᓄᓇᓕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ.

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᖏᓐᓇᖅᑐᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕈᑎᓂᒃ , ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐃᒥᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᑎᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ.  ᓴᓗᒪᔪᓂᒃ ᐃᒥᖃᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐋᓗᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19 ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᖏᑦ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19 ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᒃᓯᕋᕈᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᒃᑕᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂ ᖃᓂᖃᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓂᐅᕕᕈᑎᓂ ᓂᐅᕕᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂ ᐃᒡᓗᒥ.

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᒐᓱᒋᒍᓂ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19ᒥ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒥᒃ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ  1-888-975-8601 10ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ  6ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᑑᒋᐊᑲᐅᑎᒋᓗᑎᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥ 14ᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ. ᐊᑏᖓᐃ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑕᐃᓕᑦᑎᐊᕆᑦ ᐅᖄᓚᓚᐅᙱᑎᓪᓗᑎᑦ.

ᖃᓂᒻᒪᒐᓱᒋᓕᕈᕕᑦ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19ᒥ ᐃᒪᐃᑦᑑᓕᕈᕕᑦ  ᐆᓇᖅᓯᖃᑦᑕᓕᕈᕕᑦ, ᖁᐃᖅᓱᖃᑦᑕᕈᕕᑦ, ᐊᓂᖅᑎᕆᑦᑎᐊᕈᓐᓇᐃᓕᒍᕕᑦ.  ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᔪᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓴᐳᔾᔨᓯᓂᕐᒥᒃ ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᓗ ᖃᓂᒌᓗᐊᖅᑕᐃᓕᖃᑦᑕᕐᓗᓯ, ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ 20 secondsᓂ, ᖁᐃᖅᓱᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᑕᒋᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ ᐃᑯᓯᖅᐸᓯᕐᓄᑦ.

 ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ:

ᓰᒪ ᓴᕼᐊᕐ ᓯᐊᕋᕼᐃ

ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ

ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ

szerehi@qia.ca

867.975.8413

1.800.667.2742

Recommended Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ