ᓈᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ – ᐄᐳᓪ  30, 2020: ᕿᕿᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᓂ ᓯᕗᓕᖅᐹᖑᔪᒥᒃ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇ-19ᒥ ᖃᓂᒻᒪᒃᑖᖅᓯᒪᔪᒥᒃ  

ᓈᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ – ᐄᐳᓪ  30, 2020: ᕿᕿᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᓂ ᓯᕗᓕᖅᐹᖑᔪᒥᒃ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇ-19ᒥ ᖃᓂᒻᒪᒃᑖᖅᓯᒪᔪᒥᒃ  

 In blog-inuk, COVID Post, COVID19-inuk

ᐊᓲᔪᓯ,

ᐊᑎᕋ  ᓄᓇᓕᖕᒥ ᑲᑎᒪᔨᒋᔭᐅᔪᑦ/ᓄᓇᓕᖕᒥ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᐅᔪᖓ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓂᑦ

ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᖃᕋᒪ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ.  ᑐᓴᖅᓯᒪᔪᒃᓴᐅᓕᖅᑐᓯ  ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᔪᒥᒃ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19ᒥ ᖃᓂᒻᒪᒃᑖᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ

ᐃᓱᒫᓗᓗᐊᙱᓪᓗᓯ, ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᖃᖅᑐᖅ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᖏᑦ ᐅᐸᓗᒃᖢᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᓕᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓯᐊᒻᒪᕝᕕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᔾᔨᓗᒍ ᓄᓇᓕᒃ.

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑯᐊᐸᒃᑯᓐᓂ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒍᒪᔪᒍᑦ ᑖᒃᑯᐊ  ᐃᓚᒌᑦ ᐋᑦᑎᕝᕕᐅᓗᑎᒃ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᓂ, ᓂᕿᓂ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐃᑲᔪᕈᑎᓂᒃ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᒋᐊᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.  

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ.

ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᖕᓇᖅᑕᕗᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒡᓗ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅᑖᖅᓯᒪᔫᑉ ᒥᒃᓴᓄᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᑐᓴᐅᒪᐃᓐᓇᕋᓱᖕᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᒪᐃᔭᒥ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓂ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒍᒪᔪᒍᑦ ᓄᓇᓕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓄᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᔪᑦ  ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐃᑲᖅᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ.

ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓗ  ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᓂ.  

ᐃᓚᒋᓗᒍ ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᒥ.

ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᖅ ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᒥᒃ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19ᒥᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᖏᑦ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19ᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᖏᑦ.  

ᕿᑭᖅᑕᓃ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᒃᓯᕋᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕙᙵᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦ  ᓅᓯᒪᑲᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓂᖃᓗᐊᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ.

ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ  ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓂᐅᕕᕈᑎᓂ ᓂᐅᕕᕈᑎᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐃᒡᓗᒥ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂ.

ᒪᓗᒍᓱᓕᕆᕗᑦ ᓯᐊᒻᒪᕝᕕᐅᒐᓱᒋᓗᑎᑦ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19ᒥᑦ, ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓᓄᑦ ᐅᕗᖓ  1-888-975-8601.

ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ 10ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 6ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ

ᑐᓴᖅᑎᒍᓐᓇᕐᒥᔭᐃᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒋᑦ.

ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑕᐃᓕᑦᑎᐊᕆᑦ.

ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓕᕈᕕᑦ, ᐊᑏ ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋ ᐃᓄᑑᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐊᖏᕐᕋᕐᓂ 14ᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ.

ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓕᕈᕕᑦ ᓇᓕᑐᐃᓐᓇᖓᓂ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19ᒥ ᐃᒪᐃᓕᖓᔪᑦ:

  • ᐆᓇᕈᕕᑦ,
  • ᖁᐃᖅᓱᖃᑦᑕᕈᕕᑦ ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᑦᑎᐊᕈᓐᓃᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ

ᐃᖅᑲᐅᒪᔾᔪᑎᑦ . . . ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᑦᑎᑕᐃᓕᓂᐊᕈᑦᑕ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᓇᖅ-19ᒥ:

  • ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᕋᔪᒡᓗᒋᑦ
  • ᖁᐃᓱᕐᓗᑎᑦ ᑕᒋᐅᕐᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᑯᓯᖅᐸᓯᕐᓄᑦ
  • ᖃᓂᒌᓗᐊᖅᑕᐃᓕᖃᑦᑕᕐᓂᖅ
  • ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᑉᐸᑦ
  • ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᕐᓗᒋᑦ ᓵᑎᒃ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᓂᓗ

ᑐᙵᓇᕐᓗᑕ.

ᐸᓯᒃᓯᙱᓪᓗᑕ ᑲᙳᓵᕆᙱᓪᓗᑕ.

ᐊᑕᐅᓯᐅᖃᑎᒌᒡᓗᑕ ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᕗᒍᑦ:

  • ᓇᓪᓕᒍᓱᓪᓗᑕ
  • ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓗᒋᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᑦ
  • ᐃᑲᔪᕐᓗᒍ ᓄᓇᓖᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᒋᔭᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ.

ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒋᑦ, ᓂᕿᒻᒪᕆᖕᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐸᔪᕐᕕᒋᕙᒡᓗᒋᑦ ᐃᓕᓗᒋᑦ ᐹᒥ ᐳᓛᙱᓪᓗᑎᑦ.

ᑕᒪᑦᑕ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᖃᑎᒌᒋᐊᖃᖅᑐᒍᑦ ᓄᓇᓕᕗᑦ ᓴᐳᑎᓯᒪᒍᓐᓇᖅᑕᕗᑦ.

ᐊᑏ ᐳᓛᕆᐊᕈᒃ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗᑦ ᐅᕗᖓ  qia.ca ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂ ᓄᑖᖑᔪᓂ.

ᑐᓴᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑎᑦ ᕙᐃᔅᕗᒃᒥ, ᑐᕕᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓐᓯᑎᒍᕋᒻᑯᑦ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᓯᒐᕕᑦ.  ᐅᓪᓗᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑯᓯ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᑦᑎᐊᕐᓗᓯᓗ

Recommended Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ