ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᕕᓐᓛᓐᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᓂᕐᓴᐅᖁᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᖅᑖᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ

ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐹᕕᓐᓛᓐᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᓂᕐᓴᐅᖁᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᖅᑖᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ

 In media-releases-inuk

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᔪᓚᐃ 6, 2020 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐹᕕᓐᓛᓐ ᓴᕕᕋᔭᔅᓴᒥᒃ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᑎᓕᐅᔪᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᑦ ᔫᓂ 16, 2020ᑎᓪᓗᒍ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓴᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓴᐅᓂᐊᖅᑐᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᖃᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᓂᑦ ᓯᕕᑦᑐᕆᐊᕐᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐋᖅᑮᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓘᔮᓕᕆᓂᕐᒥ, ᐊᐅᓪᓗᔾᔨᓗᐊᕐᓗᑎᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥᑦ.

ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐱᔭᕇᕐᓯᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᑦ ᓄᓘᔮᓕᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᓖᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑎᓕᔭᐅᓪᓚᑦᑖᔪᒻᒪᑕ ᑲᒪᒋᔭᖃᓗᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᒫᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕆᐊᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ ᓯᕕᑦᑐᕆᐊᕐᓯᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐋᖅᑮᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᓂᐊᓕᕐᒥᔪᒥᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓄᑦ.

ᑕᓪᓕᒪᐅᒻᒪᑕ ᐱᔾᔪᑕᐅᓗᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᑦ:

  • ᐊᕙᑎᒥᒃ ᓴᐳᔾᔨᓂᖅ, ᐃᓄᓐᓄᑦ−ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑕᐅᔪᒥᒃ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖃᕐᓂᕐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓅᖓᔪᓂᑦ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂᑦ
  • ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᓯᕕᑦᑐᕆᐊᕐᓯᒪᔪᓪᓗ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᔅᓴᑦ
  • ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓅᖓᔪᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᑳᓐᑐᓛᓅᖓᔪᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕋᔅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᑐᕌᒐᖏᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᓰᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᒋᐊᕈᑏᑦ
    • ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓃᑦᑐᑦ
  • ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ
  • ᐊᖏᔪᐊᓗᒻᒥᒃ ᓂᖏᖅᑕᕈᑎᓂᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᓯᓪᓗᑎᒃ

ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑎᒍᑦ, ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᖃᓪᓚᑦᑖᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᑦ ᐱᖁᑎᕐᔪᐊᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᔅᓴᐃᑦ, ᓂᖏᖅᑕᕈᑎᓂᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦ, ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᔅᓴᓂᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᐃᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᒥᓂᐅᑎᓐᓇᒋᑦ. ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᑐᕌᓪᓚᑦᑖᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᔅᓴᐃᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᙱᒻᒪᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᓂᐊᕐᖓᑕ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑲᐅᓂᕐᐹᒥᒃ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᑖᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᐃᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᓱᒪᔅᓴᕐᓯᐅᕈᑕᐅᓛᕐᖓᑕ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᒻᒥ ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᓕᖅᑲᑕ ᐅᑐᐱᕆ 2020ᓕᖅᑲᑦ.

“ᐋᔩᕋᕈᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕆᑦᑎᐊᑲᓐᓂᕋᓱᓪᓚᕆᔪᔭᕗᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ, ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ, “ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᔪᒫᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᖅᑳᔪᔪᒍᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᑭᖑᓂᑦᑎᐊᖓᓃᑦᑐᑎᒃ ᐱᓪᓚᑦᑖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕚᓪᓕᕈᓯᐊᔅᓴᐃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ.”

ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐃᓅᓯᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐊᕙᑎᒨᖓᔪᓂᓪᓗ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ (ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ) ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᓄᓘᔮᓕᕆᓂᕐᒥ ᑐᖏᓕᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᑦ, ᐃᓇᖐᔾᔮᖏᒻᒪᑕ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᓱᐃᔪᑦ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑑᑎᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᕕᖃᖅᑎᑎᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑭᒡᒐᑐᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓇᔫᑎᓗᑎᒃ.

ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑦᑕᐅᑎᒋᓂᐊᕐᖓᑕ ᐊᓯᖏᓪᓕ ᒪᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑎᒃ ᓄᓘᔮᓕᕆᓂᕐᒥ ᑐᖏᓕᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᖅᑲᑕ ᑭᓯᐊᓂ.

ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᐊᕐᓂᖏᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓃᑦᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᕋᔅᓴᐅᕗᑦ ᐅᑯᓇᓂ:

ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒻᒪᖔᑕ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᐋᔩᕋᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕙᓂ: https://www.qia.ca/wp-content/uploads/2020/07/6172020-Executed-Inuit-Certainty-Agreement-for-website.pdf.

ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑦᑐᖓᐃᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᓕᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ 2020ᒥ ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᓕᖅᑲᑕ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᓂᖏᑕ ᒥᔅᓵᓄᖓᔪᓂᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᓱᐃᔪᑦ ᑲᔪᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑑᑎᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᒪᐃᓕᖓᓂᐊᑐᐊᖅᑲᑕ ᐃᓚᖓᓂ ᑭᖑᓪᓕᕐᐹᒥ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᓈᓚᓐᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᓛᕐᓂᐊᖅᑲᑕ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ.

ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᕿᑎᖏᓐᓂ−ᔪᓚᐃ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓛᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓰᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᑕᑯᓐᓇᕋᔅᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓗᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓄᑦ.

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓕ:

ᓰᒪ ᓴHᐊ ᔨᐊᕆHᐃ,

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ,

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ

szerehi@qia.ca

867.975.8413 or

1.800.667.2742

Recommended Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ