ᓈᓚᐅᑎᒃᑰᕐᓗᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐅᓪᓗᑎᑦ: ᔫᓂ 3, 2020: ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕐᓂᖅ ᔫᓂᐅᑎᓪᓗᒍ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᖏᖕᓂᒃ

ᓈᓚᐅᑎᒃᑰᕐᓗᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐅᓪᓗᑎᑦ: ᔫᓂ 3, 2020: ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕐᓂᖅ ᔫᓂᐅᑎᓪᓗᒍ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᖏᖕᓂᒃ

 In blog-inuk, COVID Post

ᕼᐊᓘᖅᑕᐃᓐᓇᕆᕙᔅᓯ,

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᖕᓄᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᖓ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᕗᖓ/ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑐᓕᕆᔨᐅᕗᖓ.

ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᖅᑳᕈᒪᕗᖓ ᐃᖅᑲᐅᒪᑲᐃᓐᓇᕈᒪᓪᓗᒍ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑎᒋᓚᐅᖅᑕᕋ ᔮᓂ ᒪᓚᐃᔭ ᑯᑉᓗ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᖕᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓚᐅᖅᑐᓂ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᒃ. ᑕᐃᒫᒃᑲᓐᓂᕐᓗ, ᒪᒥᐊᑉᐳᖓ ᐃᓚᐃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᓚᐅᖅᑕᖏᑦ, ᐱᖃᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖏᓪᓗ.

ᔮᓂ ᒪᓚᐃᔭ ᑯᑉᓗ ᑐᙵᓇᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᒥᑭᓪᓕᑎᓯᒪᖃᑦᑕᓲᖑᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᓂᓗ ᓄᓇᖓᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖓᓄᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᔪᒻᒪᕆᐅᕙᓚᐅᕐᒪᑦ ᐱᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕈᖅᑐᓂ ᑎᑎᕋᖅᐸᓚᐅᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐸᑦᑎᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᖕᓂᒃ. ᐊᒃᓱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᑭᖑᓂᖃᓈᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᐃᑦᑑᑖᓘᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕆᐊᕐᓂᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐱᓪᓗᒍ, ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒫᑦᑎᐊᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᖅᐳᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᖅᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓐᓇᓱᐊᖅᑕᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑮᓯᒪᓕᖅᑐᑕ ᓄᑖᕐᓂᒃ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖅᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ.

ᒫᑦᓯ 30-ᐅᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᒪᙵᓂᐅᔪᒻᒪᓂᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕆᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᐃᑦᑑᑖᓘᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ:

ᐱᓕᕆᐊᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐄᐳᕈᓪ 2020−ᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᓕᑦᑎᓛᖅᑐᑎᑦ ᔫᓂ 2020 ᐃᓱᓕᑦᑎᓕᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓕᒌᒃᓴᒃᑯᑦ ᑯᐊᐸᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓯᒪᓕᖅᑐᑦ $3 ᒥᓕᐊᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐊᐃᑦᑐᐃᓗᐊᕐᔭᐃᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᖏᖕᓄᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ $250 ᓇᓕᖅᑲᖏᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᒻᒥ ᐊᑐᕋᒃᓴᐅᓪᓗᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᓂᒍᕋᐃᒻᒪᑎᒃ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑎᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓂᕿᑖᕈᓐᓇᐅᑎᐅᕗᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐅᑭᐅᓖᑦ 60 ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ.

ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐊᓂᖅᓵᕈᓐᓇᐅᑎᖏᑎᒍᑦ ᖃᕗᓐᓂᐅᓴᓂᖅᓴᐅᓲᖑᖕᒪᑕ ᓲᕐᓗᓗ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19−ᒧᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖅᑎᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐃᑲᔪᖅᑑᑕᐅᓇᓱᐊᖅᐳᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᒍᑎᓂᒃ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᓕᖅᐳᒍᑦ 1,200 ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᔅᓱᒥᖓ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥᒃ ᐃᑲᔫᑕᐅᓗᑎᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ.

ᒪᐃ 26, 2020−ᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ:

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓚᐅᖅᐳᑦ ᑲᑎᓕᒫᖅᑐᒋᑦ 4,783 ᓂᕿᑖᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ $1.9 ᒥᓕᐊᓐ ᑮᓇᐅᔭᑦ ($1,195,750)  ᓂᕿᑖᕈᑎᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᑎᒍᑎᑖᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᓕᒫᕐᒦᑦᑐᓄᑦ.

ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥ, ᑯᐊᐸᒃᑯᖃᙱᑦᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᒻᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓕᒌᒃᓴᒃᑯᑦ ᑯᐊᐸᖏᖕᓂᒃ. ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓯᒪᓕᖅᐳᒍᑦ ᐃᒪᓐᓇᐸᓗᒃ, 6,704 lbs ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᓖᑦ ᓂᕿᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐸᑦᑐᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᓂᒍᕋᐃᒻᒪᑎᒃ, ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᖅᑐᑕᓗ ᑲᑎᓕᒫᖅᑐᒋᑦ ᐃᒪᓐᓇᒃᑲᓐᓂᖅ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᓖᑦ 20 ᑕᓐᔅ ᓂᖀᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᑎᑦ ᔫᓂ 2020 ᐃᓱᓕᑦᑎᓕᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖅᑎᒍᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ

ᒪᐃ 26, 2020−ᐅᑎᓪᓗᒍ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐊᖏᖅᓯᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᓯᒪᔪᓂᑦ 816-ᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦᑐᓂᒃ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑲᑎᓕᒫᖅᑐᒋᑦ ᐃᒪᓐᓇᐅᕗᑦ $1.2 ᒥᓕᐊᓐ ᑮᓇᐅᔭᑦ ($1,224,000) ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᑦ ᐅᖓᓯᒃᓴᓂᖅᓴᐅᒐᔭᕐᒪᑕ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒨᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᓕᕐᒥᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᖃᖃᑦᑕᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔫᒥᓇᓱᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖅᓴᕆᓕᖅᑐᒋᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᑲᒻᒪᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓂ.

ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑎᑭᑦᑐᒍ ᐅᑯᓂᖓ ᐋᖅᑮᓯᒪᓕᖅᐳᒍᑦ:

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓂᕕᙵᒐᑦ, ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑐᔾᔭᐅᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖅᑐᑦ ᐊᓯᖏᖕᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐊᒥᓱᐊᖅᑎᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ.

ᑮᓇᐅᔭᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓ ᑕᐃᑲᙶᖓᔪᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓂᖏᖕᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔨᖏᖕᓂᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᒫᑦᓯ 25, 2020-ᐅᑎᓪᓗᒍ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᖕᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᒍᑎᖏᖕᓂᒃ ᐃᒪᓐᓇᐅᕗᑦ $6.1 ᒥᓕᐊᓐ ᑮᓇᐅᔭᑦ.

ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑎᑭᑦᑐᒍ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᑲᔪᓯᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐅᕗᑦ.

ᖃᕋᓴᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑏᑦ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒨᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖓᓂᒃ ᐱᔭᐅᑲᐅᑎᒋᔪᑯᓘᓲᖑᕗᑦ − ᓄᑖᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕈᒪᔪᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᖃᐃᑕᐅᕙᑦᑐᑎᑦ.

ᐃᓚᒌᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᖅᑕᐅᖁᔭᒥᓂᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᑐᖅᑐᒥᓂᐅᓂᖏᖕᓂᒃ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒨᖅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ.

ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓯᒪᒋᕗᒍᑦ ᓂᕿᑖᕈᑎᒃᓴᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᒻᒥ ᐊᒃᓱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑕᒎᖅ ᐃᓅᓯᖏᖕᓄᑦ − ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᓂᑦ ᐊᑐᕋᒃᓴᖏᖕᓂᒃ ᓂᐅᕕᐅᑎᖃᕈᓐᓇᓲᖑᓪᓗᑎᑦ.

ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᖕᓄᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᑐᓂᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᔾᔨᖏᖕᓂᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᓕᖅᐳᒍᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᕐᒪᑕ $5,000 ᐊᑐᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᖕᓄᑦ. ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ $10,000−ᖑᔪᒡᒎᖅ ᐊᒃᓱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᓂᕿᑖᕈᑎᒋᔭᐅᕙᑦᑐᑎᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᓂᕿᓄᑦ ᖁᐊᒃᑯᕕᖏᑦ ᑕᑕᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ.

ᑲᑭᕙᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᖕᓂ ᒥᑭᔪᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᓖᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑕ ᐱᓕᕆᐊᖓ

ᖄᖓᒍᒃᑲᓐᓂᖅ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᐊᕐᓄᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᒋᕗᑦ ᑲᑭᕙᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃ ᐃᑲᔫᑕᐅᓲᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᑭᒪᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᐊᐃᑦᑑᑖᓘᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ.

ᑖᒃᑯᑎᒎᓇ ᐱᓕᕆᐊᖅᑎᒍᑦ ᑲᑭᕙᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᖏᖅᓯᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᑦ $142,000 ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ 15-ᖑᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᓯᐅᔨᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐃᓯᖅᐸᓪᓕᐊᒐᔭᖅᑐᓂᒃ ᐊᓯᐅᔨᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᐃᑦᑑᑖᓘᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ. ᐊᒥᓱᒃᑲᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕈᒪᔾᔪᑏᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕗᑦ ᓱᓕ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓄᓇᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᐃᑦᑑᑖᓘᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᒃᓴᖏᖕᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ: ᑲᑭᕙᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᖏᖅᓯᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ $197,000 ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐊᓯᐅᔭᐅᖁᓇᒋᑦ 19−ᖑᔪᑦ ᐊᓯᐅᔭᐅᒐᔭᙳᐊᖅᑐᒥᓂᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐱᓪᓗᒍ. ᐊᒥᓱᒃᑲᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕈᒪᔾᔪᑏᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕗᑦ ᓱᓕ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ 2020 ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑎᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᐃᑦᑑᑖᓘᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᖁᑎᖏᖕᓂᒃ ᐅᐱᕐᖔᖅ 2020 ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᕆᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓃᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒍᑎᑎᒍᑦ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒨᖓᙱᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕗᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᖕᓂ

ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᖅ

ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᕗᑦ ᓄᑖᕐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᐱᓕᕆᐊᖓᒍᑦ.

ᓇᐅᑦᑎᓱᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᔨᕗᑦ ᐊᐅᓚᑦᑏᓐᓇᐅᔭᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖃᖅᑐᑎᑦ: ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒻᒥ, ᐱᓕᕆᔨᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕿᖏᖕᓂᒃ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓂᒃ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᐊᖑᓇᓱᖃᑦᑕᓲᑦ ᐊᐃᑦᑐᐃᔪᐊᓘᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᒥ.

ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᐊᒥᓱᑎᒍᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᑕ ᓄᑖᕐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᐊᑦᑎᔨᐅᔪᓄᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥ. ᐊᒻᒪᓗᒃᑲᓐᓂᖅ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᐊᑦᑎᔨᕗᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒧᑦ ᐱᒋᐊᓛᓕᕐᒥᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒥᓂᒃ ᔫᓂᐅᓕᖅᐸᑦ.

ᓯᕗᒧᐊᑦᑏᓐᓇᐅᔭᖅᐸᕗᑦ ᓱᓕ ᐱᖁᑎᕐᔪᐊᓕᕆᓂᕗᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᑦᑎᐊᖅᑐᒋᓪᓗ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᓖᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔨᖏᑕ ᑯᐊᐳᕇᓴᙵ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒻᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᕐᓇᕋᔭᙱᒻᒪᖔᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕋᔭᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ.

ᐋᔩᕋᖃᑎᖃᕆᕗᒍᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂ ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃᓴᓕᐅᕈᒪᓪᓗᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᑕ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓚᑦᑕᕐᕕᖏᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥ. ᐊᒻᒪᓗᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓚᐅᕆᕗᒍᑦ ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᖃᖃᑎᖃᖅᑐᑕ ᑐᓚᑦᑕᕐᕕᒃ ᐋᖅᑭᓱᖅᓯᒪᓂᒃᓴᕆᒐᔭᖅᑕᖏᖕᓂᒃ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᑕ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓕ, ᐋᖅᑮᓯᒪᕗᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ ᑐᙵᕕᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᖕᓂᒃ ᐅᐊᑦᑎᒐᔭᕐᒪᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ.

ᑐᓴᕆᐊᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᒃᓴᖓᓂᒃ ᐃᒪᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ, ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖏᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕆᕗᒍᑦ ᐊᓯᖏᖕᓂᒃ ᐊᔪᕐᓇᕋᔭᙱᒻᒪᖔᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᐊᙵᖅᑐᑕ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓇᓱᒃᑐᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐸᐸᑦᑎᓂᖏᖕᓂᒃ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᑦᑎᓐᓂ. ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖏᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔪᕐᓇᕋᔭᙱᒻᒪᖔᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂᒃ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᖅ ᐃᒪᖅ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖓ.

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᓛᕆᕗᒍᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓᑕ ᐃᒪᖓᓂ, ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒋᔭᐅᖓᔭᖅᑐᖅ ᐊᑯᓂᐅᔪᖅ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᓛᕐᓂᖓᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᒪᖅ. ᓂᕆᐅᑦᑎᐊᖅᐳᒍᑦ ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᓛᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᒪᔭᑐᖃᖏᑕ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕐᕙᕐᔪᐊᕐᒥ.

ᐱᒋᐊᓕᕋᑖᖅᑎᓪᓗᒍ 2020, ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ ᓂᐅᕐᕈᓚᐅᖅᓯᒪᒋᕗᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖅᑐᖅᑐᑕ ᕿᑭᖅᑕᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓛᕈᒪᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᒧᐊᑦᑎᑦᑎᓗᑕ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ, ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᖏᖕᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓯᓚᓗ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖁᓪᓗᑕ “ᑕᒪᐃᓐᓂ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ” ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᖕᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᐃᑦ ᐱᓪᓗᒍ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᖏᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᓚᐅᕐᒥᔪᑦ $17.5 ᒥᓕᐊᓐ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ. ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐊᒥᐊᒃᑯᖏᖕᓄᑦ $2.5 ᒥᓕᐊᓐ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᕗᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓛᕐᓂᐊᕋᓱᒋᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓛᖅᑐᓂᑦ. ᐋᔩᕋᕐᓂᕗᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᒋᔪᒪᔭᕗᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖃᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᓄᑖᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᒍᔭᖅᑐᒥᒃ, ᕿᒻᒦᑦ ᐊᑐᖅᑕᐃᒋᐊᕐᔫᒥᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᒪᔨᖓᓂᒃ, ᐱᓕᕆᐊᖃᓗᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᕿᒻᒦᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ.

ᓄᓘᔭᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ

ᓄᓘᔭᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᒪᑕ 4.2 ᒥᓕᐊᓐ ᑕᓐᔅ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᓕᖕᓂᒃ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓲᖑᓪᓗᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ.

ᒥᓂᔅᑕᐅᔫᑉ ᐃᓱᒪᓕᐅᓛᕐᓂᖓ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᒃ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕈᑎᖏᑦ 6.0 ᒥᓕᐊᓐ ᑕᓐᔅ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᓕᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᕗᖅ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓵᕆᔭᐅᓂᖓ ᓄᓘᔭᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᐅᓂᖓ 2 ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᖅ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓯᒪᑲᐃᓐᓇᖅᐳᖅ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᕐᓂᐊᙱᒻᒪᑕᒎᖅ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓵᕐᒥᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓚᖏᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐱᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᙱᓐᓂᖏᑦ ᖃᓱᔭᐅᒐᓱᐊᕐᓂᖏᖕᓂᒃ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑕᐅᓯᒪᓪᓚᕆᑉᐳᑦ ᕚᐸᓐᓛᓐ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᖐᓇᖁᓇᒋᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖏᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓚᐅᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᒋᔭᐅᓂᖓ 2 ᑐᓂᔭᐅᒐᓱᐊᕐᓂᖓᓂᒃ.

ᒫᑦᓯ, 2020−ᐅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᕚᐸᓐᓛᓐᒥ ᑕᐃᑯᙵᕈᓐᓇᙱᑦᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓱᓕ ᓄᓘᔭᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᐃᑦᑑᑖᓘᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ.

ᓄᓇᓕᖏᖕᓃᖏᓐᓇᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ, ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓯᓐᓈᖅᑐᑎᑦ ᓱᓕ ᕚᐸᓐᓛᓐ−ᒃᑯᓐᓂ. ᑐᓴᕆᐊᖅᑎᑕᐅᖏᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᕚᐸᓐᓛᓪ−ᒃᑯᓐᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓪᓗᒍ.

ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᒐᔭᖅᐳᑦ ᑭᒡᓕᖃᕐᓗᒍ ᑎᓴᒪᑦ ᑕᖅᑭᓄᑦ, ᐱᒐᔭᙳᐊᖅᑕᒥᓂᕋᓗᐊᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐄᐳᕈᓪ 1, 2020−ᒦᙶᖅᑐᑦ ᐱᔭᐅᒻᒥᓗᑎᑦ. ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓂᕋᖅᓯᒪᓪᓗᒋᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ.

ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᕋᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᖕᓂ ᐱᓇᓱᐊᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᓕᒫᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕋᓱᐊᖅᐳᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᔪᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ.

ᓴᐳᑎᓚᕗᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕗᑦ, ᓄᓇᓕᕗᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓴᐳᑎᒻᒥᓗᑎᑦ.

ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗᑦ qia.ca ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᒍᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᖁᓪᓗᑎᑦ.

ᑕᑯᓂᐊᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᐅᓛᖑᔪᓂᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᓕᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᒍᑎᓂᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᕙᐃᔅᕗᒃ, ᑐᐃᑐᕐ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᔅᑕᒍᕌᒻ ᐃᓅᖃᑎᒌᒍᑎ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕋᑖᕋᕕᑦ. ᐅᓪᓗᖃᑦᑎᐊᕆᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒨᖅᑕᐃᓕᒪᖃᑦᑕᕆᑦ.

Recommended Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ