ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᓯᔨ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᓪᓗ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᓯᔨ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᓪᓗ

 In jobs-inuk

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᓯᔨ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓱᓕᑦᑕᖅᕕᖃᓐᖏᑦᑐᖅ
ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑐᐊᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᕌᖓᔪᖅ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᓕᕐᒥᒻᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒥᓇᕐᑐᒥᑦ ᐃᓄᑦᑕᖓ ᐅᐸᓗᖓᐃᕐᓯᒪᔪᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᑕᑯᓐᓇᓐᖑᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᐅᓗᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ (ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᖏᓄᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᖃᖅᐸᓪᓗᓂ, ᖃᐅᔨᓴᕐᐸᓪᓗᓂ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑎᐅᓗᓂᓗ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᖅᓱᐊᓂᒃᑯᑦ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᖅᑎᑦᓯᔨᐅᓗᓂ (ᐸᕐᓇᐃᓂᖕᒧᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒥᓗ).

ᑖᑦᓱᒪ ᐃᓂᖓ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᓯᕗᓕᕐᑎᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᑐᑭᒧᐊᕐᑎᑦᓯᔨᐅᓗᓂᓗ ᐊᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕖᑦ ᑭᓐᖒᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᓯᒪᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ, ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ, ᐸᕐᓇᑕᐅᔪᓄᑦ, ᐆᒪᔪᐃᓪᓗ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓖᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᕐᑎᖓᓂᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦᓴᓄᓪᓗ, ᐃᓂᖓᓃᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᖏᓐᓂᑦ ᐊᑲᐃᓪᓕᐅᕈᑎᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐊᒡᒍᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕖᑦ ᑐᑭᒧᐊᖃᑎᒌᑦᑎᐸᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᕙᓐᓂᖏᓐᓂᑦ.  ᐃᓂᖓᓃᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᓯᓚᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖁᑎᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐱᔭᑦᓴᑎᓐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᑦᓴᓯᐅᖅᐸᓪᓗᓂ, ᐱᖁᔭᓕᐅᕐᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᓕᕆᖃᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᓯᐊᖅᐸᓪᓗᓂ ᑐᑭᓯᓇᑦᓯᐊᕐᑐᒥᑦ, ᒪᓕᑦᑎᒌᑦᓯᐊᕐᑐᓂᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᑎᑦᓯᔪᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓗᓂᓗ.  ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᓯᔨ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑲᑎᖅᓱᐃᕕᖓᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ (ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᑦ), ᐃᓗᓕᖃᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᓄᐊᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓯᓚᑎᑦᑎᓂᓪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᒐᐃᑉᐸᑕ ᓴᖅᑭᑕᐅᒐᐃᑉᐸᑕᓗ.  ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ ᐱᖓᓱᐃᖅᓱᕐᓗᓂ (3) ᑭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᖁᓕᓂᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᓗ (11) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᓗᓂ.

ᐃᓂᖓᓃᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦᓯᓯᐊᕙᐅᔪᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓂᓪᓗ ᐊᔪᕈᕐᓃᖅᓴᐃᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᓇᓗᖅᑯᑎᓂᐊᓐᖏᒻᒪᑕ, ᐃᓄᒋᐊᑦᑐᓄᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᖃᓕᕋᐃᑉᐸᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᐊᕐᑎᑦᓯᔨᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᑲᑎᓐᖓᔪᓂ ᑲᑎᒪᔪᓄᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᑦᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐱᖓᓱᓂᖑᓐᓃᑦ ᐊᔪᕈᕐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓯᒪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᐅᓂᖕᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖕᒥ, ᐊᔪᓐᖏᓐᓂᖃᕐᓗᓂ ᐅᐸᓗᖓᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ.

ᐱᓕᒻᒪᑦᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᑐᑭᓯᓇᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᓪᓗᓇᐅᔭᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐃᓄᑦᑎᑑᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ ᑯᑕᓐᖏᓪᓗᓂ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᓐᓂᐊᕐᑐᖅ.  ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᒐᕙᒪᐃᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒥ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒫᑦᓯᐊᖅ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᒃ.

ᐃᓂᖓᓃᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᒋᐊᓕᐅᒐᔪᑦᑐᖅ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᓗᓂ ᐸᐃᑉᐹᖁᑎᑖᕐᓯᒪᓗᓂ ᐃᓄᓕᕆᓂᖕᒥ, ᓄᓇᒥᐅᑕᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖕᒥᑦ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᖕᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᓗᓂ, ᐃᓅᖅᑲᑎᒌᑦᑐᓕᕆᓂᖕᒥᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᔪᐊᕐᓯᒪᒋᐊᓕᓐᓂᑦ. ᑕᒪᒃᑭᕐᓗᒋᑦ ᑕᑉᐱᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᖓᑉᐸᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᓕᓂᐅᑉᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᒥᒍᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᓇᓕᒧᒋᔭᐅᒋᐊᑦᓴᖅ.

ᑮᓇᐅᔭᑦᓵᖏᑦ ᐃᓂᖓᓃᑦᑐᑉ ᐱᒋᐊᕐᕕᓖᑦ $120,795 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, ᐃᓚᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᓂᖕᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ $27,600 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ.  ᐃᓪᓗᖃᕐᑎᑕᐅᓐᖏᑦᑐᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓲᑏᑦ ᑐᓂᔭᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐋᓪᓗᒋᑦ, ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ ᑐᕌᖅᑎᓪᓗᒋᑦ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔩᑦ                  ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-8400
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ        ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: (867) 979-3238
ᐃᒡᓗᕗᑦ, 2 ᖄᖅᑎᖓ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓ 1340                 ᐃᕐᖏᓐᓈᖅᑕᐅᑖ: Resumes@qia.ca
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᒪᑐᕕᔅᓴᓕᒃ: ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ.

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ