ᐊᒥᐊᕐᕕᐅᓲᑦ ᒪᑉᐱᒐᖏᑦ

ᐊᒥᐊᒐᐃᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓯᒪᔭᖏᑦᑦ ᐃᓅᓪᓗᓂ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ ᒫᑕ ᖃᔮᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᔾᔩᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᓖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂᓪᓗ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᑕᐅᑐᑦᑕᖓᓂ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ