0

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᖁᔨᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᒐᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᓛᖅᑐᒧᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᖁᔨᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᒐᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᓛᖅᑐᒧᑦ. ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᑐᕕᔅᓴᓕᒃ: ᒪᐃ 8, 2020, 5:00ᒥ. ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᑲᓇᓐᓇᐅᑉ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᑦᑐᒍ (ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ: ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᖁᔨᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᒐᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᓛᖅᑐᒧᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᖁᔨᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᒐᔭᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᓛᖅᑐᒧᑦ. ᑐᔅᓯᕋᐅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᑐᕕᔅᓴᓕᒃ: ᒪᐃ 8, 2020, 5:00ᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᑲᓇᓐᓇᐅᑉ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᑦᑐᒍ (ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ: ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ [...]