ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᐅᒍᒪᒐᔭᖅᑐᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓂᖅ

ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᐅᒍᒪᒐᔭᖅᑐᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓂᖅ

 In media-releases-inuk

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒃᑑᕝᕙ 16, 2020 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓂᕈᐊᖅᖠᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᑉ ᑐᒡᓕᖓᓄᑦ, ᑎᑎᕋᖅᑎ-ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ 6-ᓄᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐃᓂᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᑎᓯᐱᕆ 14, 2020-ᒥ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓂᒋᔭᐅᓕᖁᓐᓇᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᖠᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

 

ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᐊ                          ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ

ᐊᓪᓚᑦᑎ−ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ                     ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᔨ                                ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᔨ                                ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᔨ                                ᑭᙵᐃᑦ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᔨ                                ᐸᖕᓂᖅᑑᖅ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᔨ                                ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᔨ                                ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ

 

ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐅᕈᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᓛᖅᑐᑦ ᐊᒃᑑᕝᕙ 26, 2020 ᐅᕙᙵᑦ:

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᖏᑕ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᓂᕈᐊᖅᖠᓂᓕᕆᔨᖏᑦ

ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓐᓂ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᑉ

 

ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᐃᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᕐᓯᒪᓂᑰᒻᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐅᕈᑎᓄᑦ. ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᐅᔪᒪᓂᐊᕈᕕᑦ, ᐱᕋᔭᓚᐅᕐᓯᒪᓂᑰᒻᒪᖔᕐᐱᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᖅᑐᕋᔭᖅᑯᑎᑦ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ.

 

ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᔪᑦ ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐅᕈᑏᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᑉ ᓄᕕᐱᕆ 6, 2020 ᑐᖔᓂ 5ᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᑦᑐᒍ. ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓂᔭᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ.

 

ᐹᓪ ᐅᑲᓕᖅ                                                                                  ᓈᑎᐊ ᓯᑰᓐ

ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ                                                ᐊᔮᔮ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᑎᑦᑎᔩᑦ

ᑲᒪᒋᔭᓖᑦ ᐊᔮᔮ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᑎᑦᑎᔩᑦ                                    157 ᓂᐱᓴ ᐊᑐᕆᐊᖓᓂ

ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-222-5549                                                      ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: 867-979-1487                                                     ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-979-1484

ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑖ: qiacro@ayaya.ca                                         ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑖ: qiacro@ayaya.ca

 

Recommended Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ