0

ᑐᑭᓯᒍᑎᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᔪᑦ ᓂᕿᑖᕈᑎᓂᒃ/ᓂᕆᔭᒃᓴᖅᑖᕈᑎᓂᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ $311,970.85ᓂ 23ᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖑᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᖅ-19ᒥᙶᖅᑐᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᓄᑦ/ᓂᕿᑖᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓄᑦ, ᑎᑭᓴᐃᒍᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᒃᓯᐅᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ [...]

0

ᐅᓂᒃᑳᑦ: ᓄᓇᒦᑎᓪᓗᑎᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᐃᔾᔪᑎᑦ

ᓯᓚ ᑲᔾᔮᕐᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒍ ᐊᓃᕈᒪᓕᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᐊᖅᖢᑎᒡᓘᓐᓃᑦ.  ᐅᓪᓗᑯᑖᖑᖃᑦᑕᓕᖅᖢᓂ, ᓂᒡᓚᓱᓗᐊᕈᓐᓃᖅᖢᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕ ᐃᖏᕐᕋᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᓯᑯᒃᑯᑦ ᐊᐳᑎᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ. ᓯᓚ ᐃᒪᐃᓐᓇᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᐊᓯᔾᔨᖅᓲᖑᖕᒥᔪᖅ, ᐊᓄᕆᓗ ᓴᕿᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᓂᒡᓚᓱᓗᐊᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐊᖅᖢᓂ.  ᓯᑯᓗ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ [...]

0

ᓇᐃᓈᕐᓯᒪᓪᓗᒋᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖏᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᖏᓪᓗ ᑲᑎᔪᒻᒪᑕ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᖁᕕᐊᓱᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᑲᑎᒐᔪᙱᒻᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᑲᑎᒪᕋᑖᓚᐅᕐᖓᑕ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓈᕐᓯᒪᔪᑦ ᑕᒫᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᕐᕕᓕᐊᕐᓯᒪᓚᐅᕐᖓᑕ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑏᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑏᑦ, ᐅᑯᓇᙵᑦ [...]

0

ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᖁᑎᖏᑦ: ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐳᕙᓪᓗᓇᖅᑑᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᒻᒪᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓱᓕ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖃᖃᑦᑕᕐᖓᑕ ᐳᕙᓪᓗᓇᖅᑐᖅᑕᖃᕈᓐᓃᖁᓪᓗᒍ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᖃᑎᒌᓯᒪᐃᓐᓇᕐᖓᑕ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕐᐸᑦᑐᑎᒃ ᐳᕙᓪᓗᓇᖅᑐᒥᒃ (TB) ᓄᓇᓕᖁᑎᑦᑎᓐᓂ. ᐅᓪᓗᒥ, ᐊᕐᕌᒎᔾᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᑕ ᓄᕙᔾᔪᐊᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᓯᐊᒻᒪᐸᓪᓕᐊᓯᓚᐅᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓯᒪᔪᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᕝᕘᓈᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᑉᐱᒋᖃᑦᑕᐅᑎᑦᑎᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ. [...]

0

ᓇᐃᓈᕐᓯᒪᓪᓗᒋᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ−ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓂᔾᔭᐅᑎ ᔫᓅᒥᒃ ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐊᖑᕗᖅ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐱᒃᑯᒍᓱᑉᐳᑦ ᑐᓴᕆᐊᔅᓴᖅ ᑎᐅᕆ ᐅᔭᕋᐅᑉ ᓂᐱᖁᑎᖓ, ᓄᓇᕐᔪᐊ ᐃᓱᓕᙱᓐᓂᐊᓂ, ᓂᕈᐊᒐᐅᓯᒪᒻᒪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᕐᓂᑦ ᐃᙱᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᔫᓅᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᓯᔾᔪᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ. ᐅᔭᕋᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓂᑦ [...]

0

ᐅᓂᒃᑳᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐅᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᐳᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᒥᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖓ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ, ᐲᑕ ᑕᐸᑕᐃᒥᒃ

ᐲᑕ ᑕᐸᑕᐃ ᐃᓅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂᓗ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ.  ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᑐᓂᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎ ᐃᓕᑕᖅᓯᓲᖑᔪᖅ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒃᑯᑦ [...]

0

ᐅᓂᒃᑳᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓱᓕᔾᔪᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᒥᒃ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ 13ᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᙶᖅᓯᒪᔪᑦ, ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᒥᖕᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ.  ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᖃᖅᑐᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᒥᒃ, ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ [...]

0

ᓇᐃᓈᕐᓯᒪᓪᓗᒋᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓅᖓᔪᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔪᖅ ᓱᒻᒪᑦ ᖃᓂᒻᒪᒌᒃᑯᒻᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦᑕ

ᔪᐊᓇ ᐊᕙ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓅᖓᔪᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᐊᐃᕐᒥᓂᒃ ᐃᒧᓯᔪᖅ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᒥ ᐳᕝᕕᕆᓇᖅᑐᒧᑦ ᖃᓂᒻᒪᒌᒃᑯᑎᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᓂᐊᕋᒥ. ᑲᐱᔭᐅᒍᒪᒍᕕᑦ ᑲᐱᔭᐅᒍᒪᙱᒃᑯᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᓂᒻᒪᒌᒃᑯᒧᑦ ᐃᓱᒪᕐᓲᑎᒋᕙᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᓱᒻᒪᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᑐᑭᑖᕈᑎᖃᓯᓚᐅᕐᒪᖔᕐᒥ [...]

0

ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒻᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒫᓂ ᓴᐳᔾᔨᕕᒻᒥᑦ

ᑕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᒪᒃᑯᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᒫᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᑕ ᒥᔅᓵᓄᑦ, ᑲᑎᒪᖃᑎᒌᓚᐅᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᒥ. ᒪᐃᒃ ᔭᐃᐴᑎ, ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᖓᑦ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒻᒥᐅᓂᑦ, ᖁᕕᐊᓱᓪᓚᕆᑦᑐᖅ ᑲᑎᒪᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᓯᑕᐃᓐᓇᕐᖓᑕ. ᑕᓪᓕᒪᐃᑦ [...]

0

ᓇᐃᓈᕐᓯᒪᓪᓗᒋᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᙱᐅᓯᐅᓕᐅᑎᑎᑦᑎᓂᖏᑦ ᐅᖃᓗᕋᐅᔭᐅᑎᓕᐅᑎᑎᑦᑎᓂᖏᓪᓗ ᓵᓚᔅᓴᕈᑕᐅᔪᓐᓴᖅᑐᑦ ᐱᔪᒥᓇᖅᑑᑎᐊᓗᓐᓂᑦ!

ᑎᓴᒪᐅᔪᙱᒐᖅᑐᓂᑦ ᐅᓪᓗᓂᑦ ᓱᓕ ᐱᕕᖃᖅᑐᓯ ᑐᓂᓯᒍᒪᒍᔅᓯ ᐃᙱᐅᓯᓕᐊᔅᓯᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᓗᕋᐅᔭᐅᑎᓕᐊᔅᓯᓐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᑎᑦᑎᓂᖓᓐᓄᑦ! ᓵᓚᔅᓴᕋᔭᖅᑐᖅ $2500ᓂᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᖅ, $1750ᓂᑦ ᑐᖏᓕᐊ, ᐊᒻᒪᓗ $750ᓂᑦ ᐱᖓᔪᐊᑦ! ᒪᑐᕕᔅᓴᖓ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᖅ ᕖᕝᕗᐊᓕ 26ᒧᑦ ᐱᕕᖃᖁᓪᓗᓯ [...]

page 1 of 2