0

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ- ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᙳᕈᒪᔪᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖓ

ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ- ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᙳᕈᒪᔪᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖓ   ᔪᓚᐃ 29, 2022, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᕿᐊᓱᖏᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᙳᕈᒪᔪᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ: ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᙳᕈᒪᔪᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ – ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔩᑦ) ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ [...]

0

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ, ᓄᓇᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᐊᓂ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ/ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ, ᓄᓇᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᐊᓂ ᖃᓄᖅ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᐊᖅᑲ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᒥ: ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ: ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᕐᓯᐅᖅᑐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (QIA) [...]

0

ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ – ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ – ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᖓ: ᑭᓪᓕᓕᒃ ᒫᑦᓯ 31, 2026 ᖑᕋᓱᓐᓂᖓᓂ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒍᒪᔪᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᔪᑦ [...]

0

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓇᐅᑦᑎᕐᓱᖅᑎᖏᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓂᕿᔅᓴᖃᑦᑎᐊᓂᕐᒨᖓᔪᓄᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᖓᓐᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᑦ

ᒪᐃ 3, 4, 5ᒥᓗ, 2022, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓐᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᔪᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓂᕿᔅᓇᖃᑦᑎᐊᓂᕐᒨᖓᔪᓄᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑐᑎᒃ ᓂᕿᔅᓴᖃᑦᑎᐊᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ [...]