0

ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᒃ ᐆᒃᑐᖁᔨᕗᒍᑦ: ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᑲᑭᕙᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᕈᓐᓇᓐᖏᑦᑐᓄ ᒐᕙᒪᒃᑯᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᓂᒃ ᖁᕙᓯᖕᓂᖅᓴᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᖅᑏᑦ

ᒫᓐᓇ ᑐᓴᕐᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓗᓂ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑐᓴᕐᑎᑦᑎᔾᔪᑎᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥ: ᐋᒍᓯ 29, 2018 ᐃᒪᓐᓇᐅᖕᒪᑦ: ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᒃ ᐆᒃᑐᖁᔨᕗᒍᑦ: ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᑲᑭᕙᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᕈᓐᓇᓐᖏᑦᑐᓄ ᒐᕙᒪᒃᑯᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᓂᒃ ᖁᕙᓯᖕᓂᖅᓴᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ, ᐃᓄᐃᑦ [...]

0

ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᖁᔨᔾᔪᑏᑦ; ᑲᑐᔾᔨᔪᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ

ᐅᓪᓗᖅ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᔪᖅ: ᐊᐅᒡᒍᓯ 22, 2018 ᐱᔾᔪᑖ: ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᖁᔨᔾᔪᑏᑦ; ᑲᑐᔾᔨᔪᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂ) ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐃᕿᐊᑦᑖᖓᐃᑦᑐᓂᒃ ᐊᐅᓛᖓᐃᑦᑐᓂᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ. [...]

0

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᕐᓯᔪᑦ ᐸᐃᕆᕕᒻᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒋᕙᑦᑕᖏᓐᓂᒃ $10ᒥᑦ/ᖃᐅᑕᒫᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᐋᒡᒌᓯ 9, 2018 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ) ᖁᕕᐊᓱᑉᐳᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔭᕆᐊᔅᓴᖅ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᕐᓯᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᒋᕙᑦᑕᖏᓐᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᖏᓐᓂᒃ ᐸᐃᕆᕕᒻᒦᑎᑦᑎᕙᑦᑐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ. ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᔪᖅ ᒪᐃ 2018ᒥ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ [...]

0

Q-STEP ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᕈᑏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᒍᑕᐅᔪᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᓄᓘᔮᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ.  ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᑕᒪᑐᒪ ᐱᓕᕆᐊᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᐸᓪᓕᐊᒐᑦᑕ ᐃᓚᐅᒍᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓕᕈᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᒥᓂᒃ [...]