ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ

 In Uncategorized

ᑭᓱᒧᑦ: ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ

ᐅᓪᓗᖓ, ᓯᕿᓐᖑᔭᖓ ᐊᒻᒪ ᓇᒦᓐᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖓᑦ: ᒪᔾᔨ  6, 2019, 9am, ᕗᕉᕕᓱ ᑐᔪᕐᒥᕕᐊᓂ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ) 2019ᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᕆᔭᖓᓂᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓛᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᐅᑯᐊ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᓱᕐᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᓇᓱᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ.  ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᓂᒃᑳᕐᕕᐅᓛᕐᒥᔪᖅ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ.  

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓴᕐᓄᑦ, ᑎᑎᕋᕆᐊᕐᖓᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓇᕈᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥ.  

ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ ᐅᓇ:

ᓰᒪ ᓴᕼᐋᕐ ᓯᐊᕋᕼᐃ,

ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓄᑦ,

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ

szerehi@qia.ca

(867) 975.8413

1.800.667.2742

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᓐᓂ, ᒫᑦᓯ 6, 2019

Recommended Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ