ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᓄᖃᕐᕈᑎᒥᓂᒃ ᑐᓂᓯᕗᖅ

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᓄᖃᕐᕈᑎᒥᓂᒃ ᑐᓂᓯᕗᖅ

 In media-releases-inuk, Uncategorized

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᐋᒡᒌᓯ 10, 2021 – ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ, 5:01ᒥ ᐋᒡᒌᓯ 6, 2021, ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᑐᓂᓯᕗᖅ ᓄᖅᑲᕐᓂᐊᕐᓂᕋᐃᔾᔪᑎᖓᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᖏᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᙵᑦ 2014ᒥ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓚᐅᕆᓪᓗᓂᓗ 2018ᒥ.

“ᖁᔭᒋᑦᑎᐊᖅᑕᕗᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᖕᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓯᒪᖕᒪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᕐᒥᐅᓄᑦ.” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ ᐅᓛᔪᒃ ᐊᑭᓱᒃ. “ ᐊᒃᓱᕈᖅᖢᓂ ᐃᑲᔪᕋᓱᒃᓯᒪᖕᒪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᓂᒋᑦ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔾᔪᑎᒋᔭᖓ ᐅᐱᓐᓇᖅᑐᐊᓘᓪᓗᓂ.”

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᒡᓕᖓ ᐅᓛᔪᒃ ᐊᑭᓱᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖏᑦ ᑲᑎᒍᓐᓇᖅᓯᒃᐸᑕ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᒧᑦ ᐃᓇᖐᑎᑦᑎᔨᖃᓚᐅᑲᖕᓂᖓᓄᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᕗᑦ ᓄᖅᑲᖔᕈᑎᐅᓂᐊᖏᑕᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓄᓪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᓐᓂ. ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᑦᑎᐊᖅᐳᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕆᔭᖓᓂᒃ  ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥᒡᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔾᔪᑎᖃᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᖏᓐᓂᒃ.

ᑐᓴᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒋᔪᒪᒍᕕᐅᒃ, ᑐᓴᕆᐊᕆᑦ ᐆᒧᖓ:

ᕕᐅᓪ ᕼᐋᑉᑭᓐᔅ,
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ,
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
whopkins@qia.ca
867.975.8413/1.800.667.2742

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ