ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖏᑦ ᓇᓂᓚᕗᑦ ᒪᒥᐊᕕᐅᓂᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖏᑦ ᓇᓂᓚᕗᑦ ᒪᒥᐊᕕᐅᓂᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ

 In blog-inuk

ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑐᖄᓘᒻᒪᑦ ᑕᒪᓐᓇ − ᑖᓐᓇ ᒪᒥᐊᕝᕕᐅᓂᖅ.

ᑕᒫᓂ ᓇᖏᖅᑐᖓ ᐆᒻᒪᑎᒐ ᐅᖁᒪᐃᔅᓴᖅᑐᓂ − ᐃᑉᐱᒋᔭᕋ ᐊᖏᓂᖓ ᒪᒥᐊᕝᕕᐅᓂᐅᑉ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓖᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔅᓱᕈᕐᓯᒪᔪᑦ ᐱ ᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᐅᓯᔅᓴᔭᕆᙱᑕᑦᑎᓃᙶᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐳᕙᓪᓗᓇᖅᑐᖅ ᓯᐊᒻᒪᕐᓯᒪᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ᓇᒧᓕᒫᖅ 1950ᒥ 1975ᒧᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᓐᓇᐃᓪᓕᒍᑎᒋᓯᒪᓚᐅᕐᓯᒪᔭᕗᑦ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐃᓅᕕᒋᕙᑦᑕᑎᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᒃ ᑎᒥᑦᑎᓂᓪᓗ. 

ᓄᓇᓕᖁᑎᕗᑦ ᐃᓱᒪᔮᕈᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᐃᓚᖏᑕ ᐅᓂᒃᑳᕆᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑎᒃ − ᓂᐱᑭᓵᖅᑐᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ, ᐅᖃᓗᑦᑐᑎᒃ ᖁᕝᕕᐅᖅᑐᑎᒃ, ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᕿᔅᓵᓂᒃᑯᑦ. ᐃᓚᒌᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᒪᑦᑖᕐᕕᒃᑯᑦ, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓯᒪᔮᖃᑦᑕᕐᓯᒪᒐᑎᒃ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐅᑎᖃᑦᑕᕋᑎᒃ. 

ᐃᓚᙶᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐳᕙᓪᓗᓇᖅᑐᒥᒃ ᑕᒪᑐᒥᖓᑐᐊᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓯᒪᙱᑦᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓚᙶᖃᑦᑕᕐᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᐱᐅᓯᕆᕙᑦᑕᖏᓪᓗ ᓂᑲᒍᓱᔅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓂᑲᒋᔭᕆᐊᖃᕐᓂᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑕ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕈᑎᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᐊᑖᑕᒋᔭᐅᓪᓗᖓ ᑕᑯᓐᓇᙳᐊᕈᓐᓇᖏᑦᑐᖓ ᕿᑐᕐᖓᐃᓂᕐᒥᒃ, ᐊᔅᓱᕈᕐᓇᕐᓂᐊᓗᐊᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᙱᓪᓗᖓ ᓄᑕᕋᕋ ᐋᓐᓂᐊᔪᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ, ᐆᒻᒪᑎᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᓇᕐᓂᖓ ᖃᐅᔨᒪᙱᓪᓗᓂ ᐃᓗᕕᖅᑕᐅᓂᕐᒪᖔᖅ ᓂᑲᒋᔭᐅᓪᓗᓂ. ᐃᓚᕗᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᓂᕐᓴᐅᒋᐊᖃᕐᓯᒪᒐᓗᐊᕐᖓᑕ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᙱᑦᑐᑦ ᐃᓗᕕᖏᑦ ᑕᐃᒫᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ.

ᐅᓪᓗᒥ, ᓇᖏᖃᑎᒌᑎᓪᓗᑕ, ᐃᓱᒪᖃᖅᑐᑕ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᒃ (ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖅᑎᒌᓐᓂᕐᒥᒃ), ᑕᑯᓐᓇᙳᐊᕋᔅᓴᐅᔫᔮᙱᒻᒪᕆᑦᑐᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᖅᑕᐅᕋᑖᕐᓂᑯᐃᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓚᑦᑖᖅᑐᑦ ᐃᑦᑐᒃᑯᑎᓐᓄᑦ ᓂᖏᐅᒃᑯᑎᓐᓄᑦ ᐊᑖᑕᒃᑯᑎᓐᓄᑦ ᐊᓈᓇᒃᑯᑎᓐᓄᓪᓗ. ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔪᖁᑎᖃᙱᑦᑐᑦ ᐋᓪᓚᐃᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᐲᔭᐃᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐊᖏᕐᕋᑎᓐᓂᒃ, ᐆᒻᒪᑦᑎᐊᕆᓐᓂᑎᓐᓂᓪᓗ. 

ᑕᕝᕙᓃᑦᑐᒍᑦ ᐅᓪᓗᒥ, ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑕ ᑐᓂᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᖃᐃᓐᓇᕐᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖏᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ. ᓯᕗᓕᒃᑲ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᑖᒧᓯ ᐊᓕᖅᑲᑐᖅᑑᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ, ᓛᕆ ᐊᐅᓪᓚᓗᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᔫ ᐊᑕᒍᑦᑖᓗᒃ, ᐃᓚᐃᓐᓇᕋᓗᐊᖏᑦ ᑕᐃᔭᒃᑲ ᑖᒃᑯᐊ.

ᓯᕗᓕᕐᓯᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᒻᒪᑕ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓂᑦ − ᑕᐃᒫᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓯᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕐᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒐᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ, ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓯᒪᔪᓪᓕ ᑐᓴᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᐊᓗᒃᑰᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ, ᑕᐃᒫᒃ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓯᓂᐊᕋᑦᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᑦᑎᐊᓕᕐᓗᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᕿᑐᕐᖓᕗᑦ ᐱ ᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᓂᔅᓴᑎᓐᓂ.

ᓇᓂᓚᕗᑦ, ᐃᒫᒃ ᑐᑭᓕᒃ “ᓇᓂᓚᕗᑦ” ᓴᖅᑭᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓂᑦ.

ᐅᓪᓗᒥ, ᓱᓕ ᐊᔅᓱᕈᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᓴᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᐳᕙᓪᓗᓇᖅᑐᖅ ᓱᓕ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᖁᔾᔪᑕᐅᕙᑦᑐᖅ. ᐳᕙᓪᓗᓇᖅᑐᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᒍᑕᐅᓲᖅ. ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᑕᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᓯᐊᒻᒪᔾᔭᐃᒃᑯᑎᔅᓴᖅᑕᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᓗ ᑕᒪᑐᒧᖓ. ᑕᒪᓐᓇ ᐋᓐᓂᐊᒍᑕᐅᖃᑦᑕᖁᓂᐊᙱᑯᑦᑎᒍ − ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑕᕗᑦ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ, ᓂᕿᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓯᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᐸᑦᑕᕗᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓅᖓᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᒍᑎᔅᓴᑦᑎᐊᕙᐃᑦ.

ᑖᓐᓇ ᒪᒥᐊᕝᕕᐅᓂᖅ ᒪᒥᓴᐃᓂᕐᒨᖓᑐᐃᓐᓇᖏᒻᒪᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓂᕆᐅᒋᔭᔅᓴᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱ ᔾᔪᑎᖃᕐᒥᒻᒪᑦ.

ᐅᓪᓗᒥ ᒪᒥᐊᕝᕕᐅᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᒻᒪᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᓂᖓᓂᒃ. ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᒍᓐᓇᕐᓂᕋᐃᓕᕐᓂᖅ − ᑕᑯᓐᓇᙳᐊᕐᓂᖅ ᓯᕗᓂᔅᓴᑎᓐᓂ ᐳᕙᓪᓗᓇᖅᑐᖅᑕᖃᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᓕᖁᑎᑦᑎᓐᓂ.

ᓱᓕᔪᖅ, ᐊᒥᓱᒃᑲᓂᕐᓂᑦ ᓱᓕ ᒪᒥᐊᕝᕕᐅᔾᔪᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕋᑦᑕ − ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᖓᑕ ᐃᓱᒪᕐᓱᖅᑎᑕᐅᒐᑎᒃ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᒻᒪᑎᒍᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ, ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᑐᖁᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᕿᒻᒥᖏᑦ, ᓱᓕᙱᑦᑐᓂᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓪᓗᑖᕐᓂᐊᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ, ᐋᓐᓂᐊᒍᑎᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᑦᑐᒥᓃᑦ. 

ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐊᑐᓂᑦ ᒪᒥᐊᕝᕕᐅᖃᑦᑕᓂᒃᑯᑦ, ᐋᖅᑭᒍᑎᖃᕐᐸᓪᓕᐊᒐᑦᑕ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐱᑦᑎᐊᙱᒍᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖅᑯᓯᐅᕆᓪᓗᑕ ᑕᒪᑐᒧᖓᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᑦᑎᐊᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑐᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᒫᓂ.

Recommended Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ