ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᐳᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᐳᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ

 In media-releases-inuk

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦᐅᑑᕙ 27, 2021 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᐳᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓕᒫᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒍ.

“ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᓂᓗ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓂ” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐅᓛᔪᒃ ᐊᑭᓱᒃ, “ᑕᑯᓐᓇᙳᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᓯᕗᓂᒃᓴᖓᓄᑦ ᑲᔪᓯᓯᒪᔪᒥᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᔭᐅᖏᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑕᐃᒫᑐᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ”

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐅᐱᒍᓱᒍᒪᖕᒥᔪᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᕐᒥ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ.  ᓇᓗᓇᙱᑦᑐᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓗᓂ ᐱᓕᕇᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒥᐅᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ.

ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᔪᓪᓘᓐᓃᑦ 12ᖑᔪᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ.  ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᑲᑎᒪᒋᐊᕐᖓᓛᖅᑐᑦ ᓄᕖᕝᕙᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᒥᒃ  ᒥᓂᔅᑕᒃᓴᓂᓗ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ.

ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕕᐅᓪ ᕼᐋᑉᑭᓐᔅ,
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓄᑦ,
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
whopkins@qia.ca
867.975.8413
1.800.667.2742

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ