ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᒍᑕᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᓕᖅᑐᖅ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᒍᑕᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᓕᖅᑐᖅ

 In blog-inuk

ᐱᒋᐊᖅᖢᒍ 2017ᒥ, ᑖᓐᓇ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓪᓗᐊᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓄᑦ.  300ᓗᐊᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓕᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕋᓱᒃᑐᑦ.

ᐃᒪᐃᓕᖓᒐᔪᒐᓗᐊᕐᖓᑦ, ᑖᓐᓇ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖓ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕋᓗᐊᕐᒪᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᖅᐸᑕ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐅᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ.  ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᖅ-19 ᐃᖏᕐᕋᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ, ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖔᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᕕᓐᓛᓐᑯᓐᓂᓗ, ᖃᕆᓴᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᑖᓐᓇ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᓄᑦ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᓄᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥᐅᓄᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ.

 

ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᓱᓕ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᓵᙵᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑎᒃ ᓴᓂᕋᔭᖕᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥ ᐃᖃᓗᓐᓂᓗ ᑕᖅᑭᓂ ᐊᒡᒋᖅᑐᓂ.

ᐅᕝᕙᐅᕗᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ:

ᔫᓴᐃ ᑯᑉᓗ, 52, ᐃᒡᓗᓕᒃ

ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᑕᖅ ᔫᓴᐃ ᑯᑉᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ.  ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᕆᓪᓗᓂᐅᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᖓ ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ.  ᑐᓴᕋᒥ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ  ᓄᓇᓕᐅᑉ ᑐᓴᐅᑎᖓᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᖕᒪᑦ ᔫᓴᐃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓯᒪᔪᖅ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᓄᓇᓯᐅᑎᑐᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥᒃ ᐱᔭᕇᓚᐅᕐᓗᓂᐅᒃ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓ. ᓯᕗᓂᐊᓂ, ᔫᓴᐃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᒡᓗᓕᐅᑉ ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᖏᓐᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ.

 

ᐱᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᑕᒪᒃᑯᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑐᖓ.  ᐊᓯᖏᓐᓂᑦᑕᐅᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᒥᔪᒍᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓱᕐᓗ ᖃᓄᖅ ᑮᓇᐅᔭᑦᑎᓐᓂ ᐊᑐᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᑦᑎᓐᓂ.  ᐊᒥᓲᖕᒪᑕ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᑕᕝᕘᓇ ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᙱᑦᑕᓐᓂ.”

 

ᓰᓚ ᐅᖁᒪᓗᒃ, 48, ᐃᒡᓗᓕᒃ

ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᑕᖅ ᓰᓚ ᐅᖁᒪᓗᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ.  ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᕆᓚᐅᖅᑕᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᑎᓪᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖓᓂᒃ.  ᓰᓚ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓂᕆᖕᓂᐊᖅᑎᒋᔭᐅᓪᓗᓂ.  ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᓐᓇᖅᓯᓛᕐᓂᖓᓄᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ.  ᓰᓚ ᑐᓴᓚᐅᖅᑐᖅ  ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᑕᑯᒐᒥ ᕙᐃᔅᕘᒃᑯᑦ.

ᐱᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖁᒐᔭᖅᐸᕋ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦᓗ ᖁᕕᐊᒋᓚᐅᖅᑕᕋ ᐅᖃᓕᒪᖃᑎᖃᖅᖢᖓ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᖢᖓ.”

 

 

 

ᐅᕝᕙᐅᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐅᑭᐊᒃᓵᖅ/ᐅᑭᐅᕐᓗ 2020ᒥ:

ᓵᙵᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ:

  • ᓴᓂᕋᔭᒃ: ᐅᑑᕙ 26 – 30
  • ᐃᒡᓗᓕᒃ: ᓄᕖᕝᕙ 9 – 13
  • ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ: ᓄᕖᕝᕙ 23 – 27
  • ᐃᖃᓗᐃᑦ: ᑎᓯᐱᕆ 7 – 11

ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ:

  • ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ: ᓄᕖᕝᕙ 2 – 29
  • ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ: ᐅᑑᕙ 26

 

Recent Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ