ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓲᑦᑎᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᕕᖓ

The Qikiqtani Inuit Association Skills and Partnership Fund (SPF) Agreement participant information form is used to gather information about our Qikiqtani Skills and Training for Employment Partnership (Q-STEP) participants.

The primary goal of Q-STEP is to increase Inuit employment in the Qikiqtani Region in industries such as mining. Q-STEP provides certified and transferrable skills through training programs for Inuit across the Qikiqtani Region.

This form contains private information which is stored and handled according to the Privacy Act. All information that QIA collects is used for internal purposes and is not shared outside of QIA.

To learn more:

Qikiqtani Skills and Training for Employment Partnership website

Tuttarvik.qia.ca

Email tuttarvik@qia.ca

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓲᑦᑎᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᕕᖓ ᐊᖏᕈᑎ ᓈᑎᕆᐊᓕᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᕗᖅ ᓄᐊᑦᑎᖁᓪᓗᑕ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓄᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ.

ᑐᕌᒐᓪᓗᐊᑕᓖᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ−ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᒥ ᐊᒥᓱᕈᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᐸᑦᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᓲᓗᕐ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ. ᕿᑭᖅᑕᓂ−ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕈᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᕙᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᒍᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑎᒍᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ.

ᑖᓐᓇ ᓈᑎᕆᐊᓕᒃ ᐃᓗᓕᖃᕐᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓯᖏᖕᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᑕᑯᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᒡᒍᑕᕐᓂᑦ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᓲᖑᓪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᓲᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᑲᙳᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ. ᑕᒪᐃᓐᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᓄᐊᓲᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᖕᓄᑐᐊᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔭᐅᕙᙱᓚᑦ.

ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ:

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ

Tuttarvik.qia.ca

ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑖ tuttarvik@qia.ca

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ