ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᑕ ᓴᖅᑭᖅᑕᖓ ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᑖᒥᓂᖓᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᔪᓂᒃ ᑏᓰᕝᕙ 2014−ᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᑕ ᓴᖅᑭᖅᑕᖓ ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᑖᒥᓂᖓᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᔪᓂᒃ ᑏᓰᕝᕙ 2014−ᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ

 In blog-inuk

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᐱᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᑖᒥᓂᖓᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᔪᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑏᓰᕝᕙ 2014−ᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ.

 ᑕᐃᑲᓂ ᑏᓰᕝᕙ 8, 2014−ᒥ ᓂᖁᐊᕐᓇᒥ, ᒫᑕᓚᓐ ᕆᐊᑦᐴᓐ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖐᓐᓇᓚᐅᕐᒪᓐ ᓵᓚᐅᓪᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᕈᑎᒧᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᖓᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᕕᐅᔪᒧᑦ.

ᒫᑕᓚᓐ ᕆᐊᑦᐴᓐ ᓈᒻᒪᒃᓴᓚᐅᓐᖏᒻᒪᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᓈᓴᐅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᓕᖅᑭᒃᑲᓗᐊᕐᒪᑕ ᓈᒻᒪᒋᓚᐅᓐᖏᒥᒻᒪᒍ ᑕᐃᒫᓪᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᓕᓚᐅᖅᑐᓂᐅᒃ. ᑖᓐᓇᓕ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐳᖅ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᐅᒃᐱᕈᓱᓐᓂᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᑎᑦᑎᕙᒻᒪᑕ ᐃᓱᒪᖅᓱᓂᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᒍᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓵᓐᖓᔭᒃᓴᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕗᑦ ᐱᕐᔪᐊᖑᑎᑉᐸᑦᑐᑎᒍ. ᒪᓕᑦᑐᑕ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᓐᓂᑦ, ᐃᒻᒥᒃᑯᒃ ᐊᐅᓚᔪᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒻᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᕙᑦᑐᒍᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᔪᒥᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕋᓱᐊᖅᑐᑕ ᐊᐅᓚᒐᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐊᑕᐅᑦᑎᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᓰᖏᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᑐᑎᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅᑕᖃᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ.

ᑕᐃᒪᓐᖓᓂᑦ 2014−ᒥᓂᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᖓᓱᐊᖅᑎᖅᑐᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᑦ, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᓂᕈᐊᕐᓂᓪᓚᕆᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᕐᕉᒃ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐊᑯᓐᓂᖓᒍᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᒃ.  ᐃᓄᓐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᖃᕐᓂᕗᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᕋᓱᐃᓐᓇᖅᑕᕗᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᒐᓱᐊᖅᑐᑕ ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᕈᕆᐊᖅᑎᒐᓱᐊᖅᑐᒋᑦ.

 

Recommended Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ