ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᓖᑦ ᓱᓕ ᓈᒻᒪᓴᙱᓂᕐᒥᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᓖᑦ ᓱᓕ ᓈᒻᒪᓴᙱᓂᕐᒥᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥ

 In media-releases-inuk

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᕖᕝᕗᐊᓕ 9, 2021 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᓱᓕ ᑕᑯᓐᓈᖅᑐᑦ ᓈᓚᑦᑐᑎᓪᓗ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᓴᙱᓂᕐᒥᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ ᓇᒥᓕᒫᖅ.

“ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᔮᓐᓄᐊᓕᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓈᓚᓐᓂᖓᓐᓂ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥ ᑐᓵᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖓ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥᐅᓂᓪᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᙱᒋᐊᔅᓴᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᑲᒪᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒍ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ. “ᑐᓴᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖓ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖃᕐᓂᑎᓐᓂᒃ ᐅᕙᒍᑦ ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓯᒪᔭᖏᓐᓂᓪᓗ. ᑐᓴᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᖓ ᐊᖑᓇᓱᑦᑎᓂᑦ ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᓱᒃᑲᐃᓪᓕᐅᒥᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ. ᑐᓵᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔭᒃᑲ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓪᓚᑦᑖᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑐᖏᓕᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᑦ.”

ᐊᕿᐊᕈᖅ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔪᖅ, “ᐅᕙᓐᓄᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᑐᖏᓕᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᓵᖓᓃᑦᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ (ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ) ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓯᒪᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐅᑉᐱᕈᓱᑦᑐᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᖓᑕ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᐱᕕᖃᖅᑲᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ ᓯᕗᒧᐊᑦᑎᑦᑎᒍᓐᓇᓂᐊᕐᖓᑕ ᑕᒪᑐᒥᖓᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ.”

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓱᓕ ᐃᑲᔪᕐᓱᐃᒻᒪᑕ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᒋᐊᒃᑲᓂᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓂᖓᑦ ᓂᕆᐅᑦᑐᑎᓪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕆᐊᔅᓴᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᒥᒃ ᐊᑑᑎᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓅᖓᔪᓂᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᖁᔭᓕᔪᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᓂᓪᓕᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᑭᑖᕈᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓵᑦᑎᓃᑦᑐᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓕ:

ᐅᐃᓪ Hᐊᑉᑭᓐᔅ, ᑭᖑᕝᕕᐅᑎᓯᒪᔪᖅ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ,
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
whopkins@qia.ca
867.975.8413 or
1.800.667.2742

Recommended Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ