ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᑦ ᐸᐃᕆᕕᖕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᕕᒃᔪᐊᕐᓗᑎᒃ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᑦ ᐸᐃᕆᕕᖕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᕕᒃᔪᐊᕐᓗᑎᒃ

 In media-releases-inuk, media-releases-inuk

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ – ᒫᑦᓯ 1, 2019 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑐᓴᕐᑎᑦᑎᕗᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᕕᒃᔪᐊᕐᓗᑎᒃ. ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᒫᑦᓯ 5 ᑎᑭᓪᓗᒍ ᒫᑦᓯ 7 ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑎᑭᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐸᐃᕆᕕᖕᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᓐᓂᒃ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐃᕆᕕᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂ ᑕᐃᒪᖓᓂ 2017, ᑕᐃᑲᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᖏᑦᑎᒍᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᑖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᓄᓇᓕᖕᓂᖔᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑕᑯᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᑕᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᓴᕿᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐃᕆᕖᑦ, ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᓗᑎᒃ.

 “ᐅᓇ ᓂᐅᕕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᖃᑭᑎᑕᐅᔪᓚᓪᓗᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐃᕆᕖᑦ ᓂᐅᕕᐊᖑᓯᒪᕗᑦ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐱ.ᔨ. ᐊᕿᐊᕈᖅ, “ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᑕᕋᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐃᓕᑦᑎᓯᒪᖁᔭᕗᑦ ᐊᕙᑎᖃᕐᒪᑕ ᐊᑐᖅᖢᒋᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᒥᒍᑦ.”

ᐅᓇ ᑲᑎᒪᕕᒃᔪᐊᕐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓂᑦ-ᐱᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᖃᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᐅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᑦ, ᐃᓄᒍᐃᓂᖅ ᐊᑖᑕᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐊᓈᓇᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐃᕆᕕᖕᒥ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓗᓂ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓴᕿᑦᑎᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᓴᕿᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐸᐃᕆᕕᖕᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᓄᒃᑯᐊᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐋᕿᒃᓱᒐᐃᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᐅᑎᒃᓴᐃᑦ.

ᐅᓇ ᐸᐃᕆᕕᖕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᕕᒃᔪᐊᕐᓂᖓ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐃᐱᑎᑭ-ᖓᓄᑦ ᐊᐅᓪᓗᑎᔭᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐅᑯᐊ ᐃᑲᔪᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐃᕆᕕᖕᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᖓᓐᓂ.

ᐃᐱᑎᑭ ᐃᖏᕐᕋᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ, ᐅᓇ ᐅᖃᖃᑎᒋᓗᒍ:

ᓰᒪ ᓴᕼᐊᕐ ᓯᐊᕆᕼᐃ,

ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ,

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ

szerehi@qia.ca

867.975.8413 or

1.800.667.2742

Recommended Posts

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ