ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᑎᑦᑎᔩᑦ

ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᑎᑦᑎᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖃᓗᐊᖅᑐᑦ ᓴᙱᑦᑎᑦᑎᒋᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᑕᐅᑦᑐᖓᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓂᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓯᓚᑎᖏᓐᓂᓗ. ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ, ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖅᑯᖅ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑎᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᔅᓴᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓃᙶᕐᐸᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ.

ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᒥᔪᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓐᓂᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᖏᓐᓂᓪᓗ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ.

ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᑎᑦᑎᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓪᓗᐊᑕᕐᐸᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖅᑐᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᑕᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓂ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ, ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂᑦ, ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓂᓪᓗ. ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᕙᑦᑕᖓᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᑎᑦᑎᔩᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᕐᐸᑦᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᕙᑦᑕᖏᑕ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᕙᑦᑐᒋᑦ ᐅᑯᐊ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐱᖃᑎᒌᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑎ Facebook, ᐅᖃᓗᕋᐅᔭᐅᑎ Twitter, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᙳᐊᓂᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕕᐅᕙᑦᑐᖅ Instagram ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᕙᑦᑕᖓᑦ ᓄᑖᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓕᕐᒥᔪᖅ.

ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᑎᑦᑎᔩᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕙᒻᒥᔪᑦ ᑕᖅᑮᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᕐᓯᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᑭᓯᕕᔅᓴᐅᑲᓐᓂᖃᑦᑕᕐᒥᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᕙᑦᑕᖏᑕ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑕᓗ ᒥᔅᓵᓄᑦ.

ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᑎᑦᑎᔩᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᕙᒻᒥᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᓕᕆᕕᒋᕙᑦᑕᖏᑎᒍᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᓂᑦ ᓴᖅᑮᕙᑦᑐᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᐸᑦᑐᑎᒃ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᖃᑕᐅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᔪᒪᕙᑦᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ