ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ

ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᔅᓴᖃᕐᖓᑕ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑎᓪᓗᖏᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐱᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐃᓛᒃᑯᑦ 32 ᓄᓇᕗᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓃᑦᑐᓂᑦ.

ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᐊᕐᖓᑕ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᓇᓱᐊᕋᔅᓴᖓᓐᓂᒃ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ:

  • ᐃᑲᔪᕐᓰᔪᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᔪᑦᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ
  • ᖃᐅᔨᓴᕐᐸᑦᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᕙᑦᑐᑎᓪᓗ ᖃᐅᔨᓂᐊᕐᖓᑕ ᐃᓅᓯᕐᒥ, ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᕙᑦᑐᓂᑦ
  • ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕙᑦᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᔪᓂᑦ, ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᑎᑦᑎᔨᓂᑦ, ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᕐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨᐅᕙᑦᑐᓂᑦ
  • ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᕙᑦᑐᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᔅᓴᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᑦᑎᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ
  • ᓂᐱᒋᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᐸᑦᑐᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂᑦ, ᓄᓇᓐᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᓈᒻᒪᔅᓯᑎᑦᑎᒍᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ

ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕐᐸᑦᑐᓂ ᑎᓴᒪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ: ᐃᓅᓱᑦᑐᓕᕆᔨ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓃᙶᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨ.

ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕙᑦᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓂ ᐅᑯᓇᓂ:

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ