ᐊᓪᓚᕝᕖᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕕᖏᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ:

  • ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ – ᑲᒪᒋᔭᓖᑦ ᑲᑲᑎᒪᔨᓅᖓᔪᓂᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᓅᖓᔪᓂᓪᓗ
  • ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᑎᑦᑎᔩᑦ – ᑲᒪᒋᔭᓖᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᓂᕐᒥᓪᓗ
  • ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔩᑦ – ᑲᒪᒋᔭᓖᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓂᒃ
  • ᓄᓇᓕᕆᔩᑦ – ᑲᒪᒋᔭᓖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂᒃ
  • ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓕᕆᔩᑦ – ᑲᒪᒋᔭᓖᑦ ᐊᖏᔫᑎᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᓂᓪᓗ ᓲᕐᓗ ᓄᓘᔮᓕᕆᓂᖅ
  • ᐊᐅᓚᓂᕐᓂᑦ ᑲᒪᔩᑦ – ᑲᒪᒋᔭᓖᑦ ᐊᐅᓚᓂᕐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓂᒃ
  • ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ – ᑲᒪᒋᔭᓖᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐃᑲᔫᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓂᑦ, ᐃᓅᓱᑦᑐᓅᖓᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ.

ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐊᓪᓚᕝᕕᖃᖅᑐᒍᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᒥᔪᒍᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᓐᓂᑦ (ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔩᑦ) ᐊᑐᓂᑦ 13ᖑᓪᓗᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᓕᒫᖏᓐᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ