ᐅᕙᒍᑦ ᒥᔅᓵᓅᖓᔪᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ) ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕗᑦ 15,500ᓂ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᔾᔨᒌᑦᑐᒥᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᓗ. ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖓ 13ᓂᑦ ᓄᓇᓕᖃᖅᐳᖅ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥᒃ ᑕᐅᓄᖓ ᓴᓂᑭᓗᐊᒧᑦ.

ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑎᐅᓇᑕ, ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᓱᑕ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᑎᒥᖁᑎᐅᓪᓗᑕ 1996ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑕ ᑎᒥᑦᑎᒍᑦ 1997ᒥᒃ. ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᑎᒥᒋᓚᐅᖅᑕᕗᑦ, ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ, ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1975ᒥᒃ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖑᕈᑎᒃᑯᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᕗᒍᑦ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᖅ 39.

ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᑦᑎᓐᓄᑦ (RIA) ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᕗᒍᑦ. ᐱᖓᓱᓂᑦ RIAᑕᖃᖅᑯᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄᑦ (NTI) ᐃᓕᙵᓪᓗᑎᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓚᖃᖅᑯᖅ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᒐᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓲᖑᕗᒍᑦ ᐊᓯᓂᑦ ᑎᒥᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᖁᑦᑎᓐᓂᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᑎᒍᑦ.

ᑎᒥᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓂ ᑕᓪᓕᒪᐅᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐃᓚᓗᒍ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᖅᐳᒍᑦ 35 ᐊᒻᒪ 40 ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔩᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓃᒃᖢᑎᒃ (ᑎᒥᑦᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ).

ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᕗᒍᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑕᓪᓗᑎᒃ ᐅᑯᐊᖑᕘᒃ:

ᑲᑭᕙᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ (ᑲᑭᕙᒃ) ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓲᖑᕗᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᒥᑭᑦᑑᑎᐅᓂᖅᓴᓂᓗ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᓕᕆᓪᓗᑎᒃ

ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐸᕇᓴᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑎᐅᕗᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᓐᓄᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕆᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᑦ